Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dohoda - Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2143/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ivan Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2144/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ivan Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2145/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tomáš Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2147/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Csaba Fenes
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2146/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Vojtech Fekete
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2148/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Pavol Haramia
14. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2162/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Norbert Hegedús
12. September 2023
Zmluva o dielo - Oravská Polhora - úprava toku Polhoranka, geometrický plán a výkupový elaborát
2152/2023-RK
7 920,00 € projekt-GEO s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12. September 2023
Dodatok č 1 k ZoD "Čadca - rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia, projektová príprava stavby" zmena lehoty na vykonanie diela
2156/2023-RK
0,00 € CABEX s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. September 2023
Dohoda - k.ú. Strekov, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za obdobie 02.10.2021-30.11.2022, ktoré sú užívané pod Vodnou stavbou Rúbaň II.
2100/2023-BA
448,06 € Magdaléna Kanyicsková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Rača, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 1034/2, LV č. 11182 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "vodovodnej prípojky, elektrickej NN prípojky a kanalizačnej prípojky"
2109/2023-BA
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Imrich Béreš a Mgr. Jana Béreš Machatová
11. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Rusovce, prenájom časti hrádze za účelom umiestnenia bufetu "U kapitána"
2112/2023-BA
8 384,60 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik HRADZA s.r.o.
11. September 2023
Zmluva o dielo - Čadca - rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia, projektová príprava stavby
2124/2023-RK
79 740,00 € CABEX s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. September 2023
Nákup univerzálneho kolesového traktora s prídavnými zariadeniami a lesníckeho mulčovača - časť 2 zákazky 1 ks lesníckeho mulčovača na kráčajúce rýpadlo Menzi Muck M 320 s opornou nohou
2149/2023-TV
26 880,00 € Róbert Bartuš, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
11. September 2023
Nákup univerzálneho kolesového traktora s prídavnými zariadeniami a lesníckeho mulčavača - časť 1 zákazky Kolesový traktor a prídavné zariadenia
2154/2023-TV
158 160,00 € AGRO BILLY s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Trenčín, LV č. 2427 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú r
2096/2023-PN
51 792,10 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Železnice Slovenskej republiky
8. September 2023
Nájomná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Trenčín, prenájom časti pozemku CKN 3488/6, LV č. 2427 za účelom realizácie investičnej akcie - stavby "Lávka pre peších cez Lavičkový potok Soblahovská ul. Trenčín"
2097/2023-PN
165,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Trenčín
8. September 2023
Kúpna zmluva - k.ú. Rimavská Seč, LV č. 1390,1361, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Rimava - úprava rieky Rimava I. etapa a jej ochrannej hrádze.
2098/2023-BB
712,18 € JUDr. Adela Petrgálová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. September 2023
Kúpna zmluva - k.ú. Matejovce, LV č. 1541, majetkovoprávne usporiadanie pod vodnou stavbou Úprava rieky Poprad pod Matejovcami
2113/2023-KE
98 417,00 € Mária Krasuľová, Jaroslav Kleja, Pavol Kleja, Rudolf Maľák SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Rusovce, prenájom časti hrádze za účelom umiestnenia Bufetu Vyza
2114/2023-BA
11 830,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik HRADZA s.r.o.