Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2182/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zoltán Molnár
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2184/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Csaba Suketi
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2185/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ľubomír Šinko
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2186/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Szabolcs Tóth
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2187/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Zemaník
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2188/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Milan Červeň
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2190/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik František Bazsó
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2189/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Júlia Antalová
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2191/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marián Berec
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2192/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Kristína Fusatá
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2193/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Marko
15. September 2023
Dohoda o zverení motorového vozidla na služobné účely
2194/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Fúska
15. September 2023
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - OM VT Turňa
2204/2023-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Danucem Slovensko a.s.
14. September 2023
Nájomná zmluva - k.ú. Malinovo, prenájom časti pozemku CKN 418/14, LV č. 62 za účelom využívania nehnuteľnosti ako oddychovej zóny pre obyvateľov Obce Malinovo
2163/2023-BA
1 173,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Malinovo
14. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Kanianka za užívanie pozemku CKN 690/1 a CKN 1610/1, LV č. 1291 v ochrannom pásme elektrického vedenia stavby
2160/2023-PN
4,95 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a.s.
14. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Horná Ves,za užívanie pozemku CKN 4411, LV č. 1743 v ochrannom pásme elektrického vedenia stavby
2159/2023-PN
2,30 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a.s.
14. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Žilina, za užívanie pozemku CKN 6013/1, LV č. 908 v ochrannom pásme elektrického vedenia stavby
2158/2023-PN
287,04 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a.s.
14. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Handlová, dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za užívanie pozemku CKN 5151/8, CKN 5151/7 (LV č. 4308), EKN 14587 a EKN 14448/5 (LV č. 1467)
2161/2023-PN
46,20 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a.s.
14. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 2091/26, CKN 2092/1, LV č. 747 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rekonštrukcia systému čistenia vtokového objektu VE Nové Mesto nad Váhom - VET200
2157/2023-PN
2 376,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské elektrárne, a.s.
14. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Stará Turá, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 4861/3, LV č. 7485 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Novostavba RD, parc. č. 4852/3, 11346/6, k.ú. Stará Turá"
2155/2023-PN
187,50 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Marek Medňanský