Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o likvidácii závažných prevádzkových nehôd v objekte Kameňolom Devín
247/2024-BA
1 152,00 € Ing. Alexander Gorbatenkov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - Riadenie, montáž, prevádzka a údržba elektrických, vrátane zabezpečovania prehliadok elektrického zariadenia sa v prevádzke Kameňolom Devín na rok 2024
248/2024-BA
3 456,00 € ERMEX, spol. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21. Máj 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
254/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lipovec
21. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišská Nová Ves, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC NEO Zóna"
255/2024-KE
1 450,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Zmluva o dielo - II. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v priepustoch pod PK VE Sučany
253/2024-RK
53 988,00 € P.B.San, spol. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Zmluva o dielo - II. Výmena prevodoviek plavidla BD Devín
252/2024-BA
107 280,00 € Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
250/2024-PR
5 514,13 € Vasil Tsynkanych SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
249/2024-PR
4 363,39 € Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
244/2024-PR
4 163,05 € L.P. Development a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Kúpna zmluva - Rýchlostná cesta R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa - dodanie drevnej hmoty
243/2024-KE
5 922,06 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
242/2024-PR
487,37 € Nezisková organizácia Barbora SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Jacovce, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "IBV JACOVCE-PE-JACOVCE-19RD-VNK/TS/TRAFO/NNK"
241/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Budúci platiteľ: Mgr. Katarína Katonová a Budúci oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Máj 2024
Inominátna zmluva - Prečerpávanie priesakových vôd z priesakového drénu z vodného diela Nosice v predpokladanom množstve na rok 2024 - 1 800 000 m3
237/2024-RK
61 976,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ulica, Nové Mesto nad Váhom"
238/2024-PN
3 176,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Platiteľ: Ján Skovajsa a Oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s.
16. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 2277/2023-RK zo dňa 27.09.2023
239/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lúčky
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Lúčky, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vodopádu v Lúčkach osvetlením"
240/2024-RK
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Oprávnený z vecného bremena: Obec Lúčky
13. Máj 2024
odpredaj maejtku štátu, k.ú. Zvolen
226/2024-BB
80 760,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AUTO SLOVÁK s.r.o.
13. Máj 2024
k.ú. Čechy, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Polder Čechy
236/2024-PN
171,18 € Jozef Kvasnovský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2024443 - odberné miesto KOS 165 - J. Jančeka 36, RK
229/2024-RK
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2024
Dohoda - Dohoda o zmene v osobe účastníka
224/2024-PR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik