Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
231/2024-PN
147,12 € Jozef Segeč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedim, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
232/2024-PN
8,15 € Mária Melicherová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
233/2024-PN
98,08 € Obec Pobedim SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedim, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
234/2024-PN
147,12 € Dušan Melicher SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Banská Bystrica - preložka vedenia P1113 Banská Bystrica, Preložka VN vedenia pri štadióne v rámci Protipovodňovej stavby Banská Bystrica
235/2024-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a.s.
7. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Veľký Kolačín, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "SO 04 - Predĺženie verejného vodovodu"
198/2024-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Investor: Rezidencia Kolačín, s.r.o. a Oprávnený z vecného bremena: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov 283/2013-BA
225/2024-BA
22 901,16 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 980/2017-BA zo dňa 5.5.2017 - k.ú. Zálesie
223/2024-BA
385,16 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Zálesie
1. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21/20 "Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III.etapa"
175/2024-PR
5 644 259,70 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme č. ZBB24000324 - štiepkovač
220/2024-BB
240,00 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. Apríl 2024
Zmluva o prenájme č. ZBB24000353 - pásové rýpadlo MINI
221/2024-BB
1 436,40 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
30. Apríl 2024
Dodatok č. 8 k Poistnej zmluve č. 1009901277 - aktualizácia zoznamu majetku "upravené vodné toky a ochranné hrádze" a majetku "Lom stroja"
222/2024-PR
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Malá Krčava - prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 - 10,757
218/2024-TV
50 086,25 € AQUIS, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Strážne - oprava stavidla na Južnom Radskom kanáli
219/2024-TV
10 040,44 € AQUIS, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2716/2023-PN zo dňa 21.12.2023 - k.ú. Zobor
215/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Riviera Nitra s.r.o.
24. Apríl 2024
k.ú. Predmier, odovzdanie pozemkov pod vodným tokom Hradianka
217/2024-RK
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
24. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122411204 - odberné miesto Čunovo
216/2024-BA
142 560,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Bzenica, za účelom realizácie investičnej stavby "Bzenica - kanalizácia a ČOV"
214/2024-BB
28,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Bzenica
22. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Stará Ľubovňa, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Inžinierske siete na ulici SNP v Starej Ľubovni"
212/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Stará Ľubovňa
22. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v rámci protipovodňovej stavby: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 - opatrenia na existujúcich kanalizačných výustiach úsek č. 2
213/2024-BB
7 388,74 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.