Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Komárno, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 11915, LV č. 1426 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Prívod a rozvod vody Nová Osada - mestská časť Komárno"
2264/2023-BA
2 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
29. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Harvelka, EKN 1/1 (LV č. 348) z dôvodu umiestnenia elektroenergetického zariadenia
2265/2023-PN
28,38 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Zmluva o dielo - VS Kráľová - PD - rekonštrukcia hydroagregátov a hydraulických rozvodov na haťových poliach č. 1,2,3,4 a plavebnej komore - realizačný projekt
2286/2023-PR
71 340,00 € HYDAC, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Dodatok č. 6 - Poistenie majetku, poistenie strojov a zariadení (lom stroja). poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaní osobných údajov, poistenie zodpovednisti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmen
2282/2023-PR
22 638,41 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Zmluva o dielo - VN Nová Bystrica - oprava stožiarovej trafostanice
2287/2023-PR
35 869,20 € MINEL, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Zmluva o dielo - Výmena stúpačiek v administratívnej budove PS košice, Medzi mostami č. 2, Košice
2288/2023-KE
14 973,35 € ZBEREKO, spol. s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Zmluva o dielo - VS Bukovec, oprava veže ZFO (omietky a náter kovových častí)
2296/2023-KE
21 650,52 € VVINGS Košice, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci
2298/2023-PR
0,00 € WWF Slovensko SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Zmluva o nájme distribučného transformátora VN/NN - 338/ts/kolare
2284/2023-BB
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28. September 2023
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov v lokalite Laborec r.km 63,290 - 63,434 v k.ú. Humenné a Jasenov v množstve 3366 m3
2291/2023-TV
13 329,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik CEZO spol. s.r.o.
28. September 2023
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov v koryte vodných tokov Ondava a Chotčianka, v množstve 1050 m3
2292/2023-TV
4 158,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov
28. September 2023
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho porastu v lokalite Latorica, pravobrežná hrádza od r.km 1,000 do r.km 2,000 a od r.km 8,000 do r.km 9,000
2294/2023-TV
144,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Norbert Demko
28. September 2023
Kúpna zmluva - Odpredaj trávneho porastu v lokalite Bodrog, ľavobrežná hrádza od r.km 0,000 do r.km 2,700
2295/2023-TV
194,40 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Helmeczi - SHR
27. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Stráže pod Tatrami a Hozelec, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 1496/2 (LV č. 217, k.ú. Hozelec) a CKN 1030 (LV č. 1852, k.ú. Stráže pod Tatrami) z dôvodu zrealizovania oprávnenej stavby "Premostenie Hozelsk
2215/2023-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mário Vyšňan; Jana Vyšňanová
27. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Zbehy, zriadenie vecného bremena na parcele EKN 3337/1, LV č. 2604 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Dentálne centrum - Zbehy"
2217/2023-PN
2 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STOMASUN s.r.o.
27. September 2023
Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade - k.ú. Veľká Bytča, EKN 3513 (LV č. 3113) z dôvodu umiestnenia elektroenergetického zariadenia
2218/2023-PN
55,13 € VSH BY, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
27. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Brunovce, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 103/1, LV č. 106 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Nové Mesto nad Váhom-Piešťany-VNK"
2219/2023-PN
2 699,88 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Západoslovenská distribučná, a.s.
27. September 2023
Dohoda o jednorazovej finančnej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenia vlastníckych práv - k.ú. Lackovce, CKN 2119 a CKN 2122 (LV č. 3901) z dôvodu umiestnenia líniovej stavby
2220/2023-KE
491,06 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik eustream, a.s.
27. September 2023
Dohoda o jednorazovej finančnej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenia vlastníckych práv - k.ú. Udavské, CKN 3047/12, CKN 3045/1 (LV č. 524) a CKN 3047 (LV č. 1746) z dôvodu umiestnenia líniovej stavby
2221/2023-KE
3 285,96 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik eustream, a.s.
27. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nová Bošáca, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 14957/13, LV č. 3254 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "domová čistička odpadových vôd"
2222/2023-PN
225,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Zuzana Porubčanová