Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SEI/2022/72
SAŽP SEI/2022/72
227,36 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
23. Jún 2022
Zmluva uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č, 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
200517509
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Hromadná poistná zmluva poistenia motorových vozidiel
11-951-78901181
Doplnená
84 967,41 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-422403
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
11-921-72902067
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP SEI/2022/72
227,36 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pre účely zmeny užívateľa sústavy na existujúcom odbernom mieste - firmy a organizácie
202204-ZopZO-2150
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka v Zmluve o poskytovaní verejných elektronických a komunikačných služieb a zmluve o predaji/nájme zariadenia
2012073
0,00 € SOFTEL tooway spol. s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Jún 2022
Dohoda o zmene v osobe účastníka v Zmluve o poskytovaní verejných elektronických a komunikačných služieb a zmluve o predaji/nájme zariadenia
2012072
0,00 € SOFTEL tooway spol. s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100778527
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
17. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9100778529
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
2. Jún 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2579822
2579822
Doplnená
0,00 € STEFE Martin, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Máj 2022
Zmluva č. 02/06/2022/PZS o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby (PZS) podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
02/06/2022/PZS
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
24. Máj 2022
Zmluva č. 04/06/2022/P o vykonávaní služieb bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
04/06/2022/P
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
54435366
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
110003974
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
54435366ZA1629
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
29. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
100012902
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine