Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke MsP/22/00014
MsP/22/00026
0,00 € Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
9. Jún 2023
ZoD "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, II. etapa"
MAGSP2300017
868 734,38 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
ZoD Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, III. ETAPA.
MAGSP2300018
2 403 333,24 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
MAGTS2300145
206,33 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 097/2023 Centrum starej hudby, o.z. Dni starej hudby 2023 Zrkadlová sieň a Zasálie Zrkadlovej siene
972023
450,00 € Centrum starej hudby, o.z. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 096/2023 Bratislava Music Agency, s.r.o. Bratislava Choir Festival 2023 Zrkadlová sieň, Mezanín
962023
200,00 € BRATISLAVA MUSIC AGENCY s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
OKP/2021/ servis - Citymaster, Multicar
MAGTS2300131
23 522,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Dodatok č. 1 k MAGTS2100232 na servis komunálnej techniky vo vlastníctve hl. mesta Bratislavy - Kubota, Sherpa.
MAGTS2300133
14 478,00 € SERVIS IJ, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor stavieb Klingerka 2", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. E-KN p.č. 21836/2, k.ú. Nivy pozemky reg. C-KN p.č. 21844/2, p.č. 21798, p.č. 21801
286503712300/0099
1 895,00 € Kalos, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 09 Predĺženie distribučného káblového rozvodu ZsD k stavbe "Areál SUPTEL, Bratislava, Rača", k.ú. Rača, pozemky reg. C-KN p.č. 4817/1, p.č. 4817/4
286507512200/0099
500,00 € Bureš Michal, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia SO 33 Prekládka dažďovej a splaškovej kanalizácie k stavbe "PANORAMA CITY III. Business, Landererova 12", k.ú. Staré Mesto, pozemok reg. C-KN p.č. 9134/8, zmena oprávnenej nehnuteľnosti
286508432200/1
201,09 € Landererova 12, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Revitalizácia verejného priestoru Kazanská
MAGSP2300016
471 788,88 € SIPSTAV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky k novostavbe dvoch rodinných domov na pozemku registra C-KN parc.č. 22296/1 v k.ú. Vinohrady
286503122300/0099
158,00 € Dugovič Andrej, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0290 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 1311/26, k. ú. Karlova Ves a zriadenie vecného bremena práva prechodu v prospech hlavného mesta
048802902300
4 015,20 € Andrus Ľuboš, Mgr. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0364 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 5989/34 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2.
048803642300
7 800,00 € Peschka Katarína Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624138622012
3,01 € Morávková Anna, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Nájomná zmluva - Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-23-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „E“ KN, parc. č. 1499 vo výmere 178 m2, k. ú. Podunajské Biskupice.
088303562300
3 471,00 € Piliš Martin Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028624053319012
1,00 € Machajová Katarína, RNDr. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Rámcová zmluva k VO na dodanie PAAS tabúľ pre parkovaciu politiku
MAGTS2300113
119 766,55 € BAMIDA s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
8. Jún 2023
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku
028634134622012
479,77 € Roesselová Nataša, MUDr. Hlavné mesto SR Bratislava