Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Júl 2022
Zmluva uzatvorená dňa 25.07.2022 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky k stavbe "Rodinné domy Hradská" na pozemku reg. E-KN parc. č. 888 v k.ú. Vrakuňa.
286504382200/0099
887,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200298 na projekt "Rekonštrukcia Kaplnky sv.kríža"
MAGDG2200298
40 000,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
30. August 2022
Dodatok č. 8
0000736
2 136,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
2. September 2022
Uzatvorená za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia SO 01 Horúcovodu pre stavbu ,,Horúcovod - skapacitnenie územia" na pozemku registra "E" KN parc. č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto
286505602200/0099
3 654,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
6. September 2022
zmluva uzatvorená za účelomuloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1829/3, 2012/10, 2029/1, 2029/6 v k.ú. Karlova Ves
286505352200/0099
1 176,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
16. September 2022
finančný dar vo výške 50.000,- EUR na Asistenčné centrum Bottova
2522D20007
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
26. September 2022
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registar C-KN parc.č. 22122/1, 22140/1 v k.ú. Ružinova k stavbe BA Trnávka Rádiová NNK
286505102200/0099
1 230,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
30. September 2022
Uzatvorenádňa za účelom uloženia SO 624 Prípojky NN k stavbe "Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor" na pozemkoch reg. CKN parc. č. 13619/1,2 a reg. EKN parc. č. 13625/5,13666/1, 13670/5,13673, 22085/1 v k.ú. Nové Mesto.
286505812200/0099
9 035,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
30. September 2022
Protokolom č. 11 94 0566 22 00 o zverení hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - lavičiek a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava - Nové mesto
Protokol č. 119405662200
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
10. Október 2022
Dočasné užívanie priestorov v budove Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí 1 na účely konania Summitu prezidentov V4, ktorý sa uskutoční dňa 11.10.2022
OVS/2022/04
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
12. Október 2022
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Autoinvest.sk, s.r.o. Predmetom zmluvy je predaj osobného motorového vozidla.
MP000000767
6 729,60 € Hlavné mesto SR Bratislava
13. Október 2022
Uznanie dlhu a dohoda o zrážke zo mzdy medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Mgr. Lucia Frisová
MsPDUD0000004
736,50 € Hlavné mesto SR Bratislava
14. Október 2022
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi do používania na služobné a súkromné účely ako Príloha č. 4 k rozpodnutiu č. 5/2020
OVSZml0000000001
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
25. Október 2022
Uznanie dlhu a dohoda o zrážke zo mzdy medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dlžníkom Miriama Šarkéziová
MsP/22/00051
53,70 € Hlavné mesto SR Bratislava
25. Október 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Kristína Tarajová
MsP/22/00041
398,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
25. Október 2022
Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim Hlavné mesto SR Bratislava a kupujúcim Autoinvest.sk, s.r.o. Predmetom zmluvy je predaj osobného motorového vozidla.
MsP/22/00054
6 729,60 € Hlavné mesto SR Bratislava
25. Október 2022
Uznanie dlhu a dohoda o zrážke zo mzdy medzi veriteľom Hlavné mesto SR Bratislava a dlžníkom Mgr. Lucia Frisová
MsP/22/00053
736,50 € Hlavné mesto SR Bratislava
26. Október 2022
Dodatok č. 8
921100818
2 136,00 € Hlavné mesto SR Bratislava
27. Október 2022
Dohoda o uznaní dlhu a dohoda o splátkach uzatvorená medzi veriteľom Hlavné mesto Slovenskej republiky a dlžníkom Monika Hlaváčiková.
MsP/22/00058
674,97 € Hlavné mesto SR Bratislava
22. November 2022
Dohoda o ukončení predmetnej Hospodárskej zmluvy č.7/1991
OVS/2022/07
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava