Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v rámci protipovodňovej stavby: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek č. 2 - Nábrežný múr, úsek č. 2
206/2024-BB
811,33 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú.: Čierne Kľačany, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Biologická čistiareň odpadových vôd pre RD na p.č. 907/2, k.ú. Čierne Kľačany"
202/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Milan Švec
19. Apríl 2024
k.ú. Zdoba, majetkovoprávne usporiadanie pod protipovodňovou verejnoprospešnou stavbou: Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze, LV č. 564
203/2024-KE
2 808,00 € Dorota Tóthová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Moravská Nová Ves, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "4389 - kabelové vedení VN; kabelové vedení NN 4384/6 - kabelové vedení VN"
200/2024-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik EG.D, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva - k.ú. Veľký Kamenec
196/2024-TV
1 092,42 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Apríl 2024
k.ú. Orlov, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodným tokom Poprad, LV č. 1756
197/2024-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, k. ú. Hrabušice
199/2024-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Ružinov, za účelom parkovania vozidiel zamestnancov nájomcu
192/2024-BA
849,00 € AR Business s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Ružinov, za účelom parkovania vozidiel zamestnancov nájomcu
193/2024-BA
351,00 € AR Construction s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. Apríl 2024
Memorandum o spoluopráci pri realizácii stavebného zámeru prestavby a nadstavby v rámci projektu "Bytový dom Martinská" a pri využívaní "záujmových" nehnuteľností - k.ú. Ružinov
195/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Účastník Memoranda č. 1: AR Business s.r.o. a Účastník Memoranda č. 2: AR Construction s.r.o.
15. Apríl 2024
odpredaj majetku štátu, k.ú. Jalná
194/2024-BB
39 322,11 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik NDS, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo - VS Ružín I - rekonštrukcia ovládacích prvkov v tlakovej komore - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a autorský dozor II
189/2024-KE
27 300,00 € HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Servis zdvíhacích zariadení na VN Nová Bystrica a VD Nosice
190/2024-RK
9 871,68 € EKO VÝŤAHY s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12. Apríl 2024
Zmluva o prenájme č. ZBB24000241 - štiepkovač
187/2024-BB
72,00 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
12. Apríl 2024
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie z odberného miesta vodný tok Biela Orava
188/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Florek
11. Apríl 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Zalužice a Hnojné, za účelom umiestnenia zariadení vo vlastníctve nájomcu
191/2024-TV
2 210,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik DALNet s.r.o.
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo - PD - Hať Sládkovičovo - teplovodné kúrenie strážny dvor
186/2024-PN
780,00 € FIMIPRO s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Apríl 2024
k.ú. Dražovce, zriadenie vecného bremena za účelom prechodu a prejazdu motorovými vozidlami
184/2024-PN
360,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Z. Godárová, V. Serafín, A. Čentéšová
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva,k.ú. Dobrá Niva, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou: Vodná nádrž Dobrá Niva
185/2024-BB
7 562,10 € JUDr. Ján Mojžiš SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
8. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku, k.ú. Očová
183/2024-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Očová