Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Prenájom drobného vodného toku k.ú. Trenčianska Turná, správcovské číslo 17
111/2024-PN
50,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná
5. Marec 2024
k.ú. Badín, k.ú. Sielnica, prenájom drobných vodných tokov, ktoré sa nachádzajú v areáli Leteckej základne Sliač
106/2024-BB
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Dodatok k Protokolu o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Vajka nad Žitavou, doplnenie miesta právneho úkonu v časti Preberajúci
86/2024-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. Marec 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Krásno nad Kysucou, bezodplatný prevod pozemkov, ktoré tvoria koryto vodného toku BP Kysuce, LV č. 3476
87/2024-RK
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. Marec 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Vinohrady nad Váhom, bezodplatný prevod pozemku, ktorý je súčasťou vodnej nádrže Hlohovník, LV č. 1334
88/2024-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. Marec 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Dolná Streda, bezodplatný prevod pozemkov, ktoré tvoria koryto vodného toku Váh, LV č. 4019 a č. 3250
89/2024-PN
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. Marec 2024
Delimitačný protokol - k.ú. Ružomberok, bezodplatný prevod pozemkov, ktoré tvoria koryto vodného toku Revúca, LV č. 6863
90/2024-RK
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
4. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Selec, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rodinný dom - Rustikál 407 Z" v obci Selec
105/2024-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Anna Kotrová
1. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú.: Gemer, za účelom realizácie, prevádzky a údržby stavby "Kanalizácia a ČOV Obce Gemer"
103/2024-BB
19,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Gemer
1. Marec 2024
Zmluva na dodávku povrchovej vody na priemyselné využitie z OM Vodná stavba Nováky
100/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Xella Slovensko, spol. s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva na dodávku povrchovej vody na priemyselné využitie z OM Vodná stavba Nováky
99/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik PORFIX - pórobetón, a.s.
1. Marec 2024
Zmluva o dielo - Odber a rozbor vypúšťaných odpadových vôd na prítoku, na odtoku a z úpravne vody v šachte OP13
98/2024-PR
7 651,51 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kechnec
1. Marec 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o prenájme Štiepkovača, Typ ARB150MT26
91/2024-BB
125,00 € Zeppelin SK s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. Marec 2024
Dodatok č. 3/č.1/2024 k Zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (Z SKATV605/ŠR)
85/2024-PR
20 092,05 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
1. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Ružomberok, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "SO 06 Dažďová kanalizácia - zmena stavby"
104/2024-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Poliklinika Ružomberok, s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľký Kolačín, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "SO 02 - Príjazdová komunikácia a spevnené plochy"
101/2024-PN
1 900,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rezidencia Kolačín, s. r. o.
29. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú.: Staré Mesto, z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "BYTOVÝ DOM STUDNIČKA"
102/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik STUDNIČKA DEVELOPMENT s.r.o.
29. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - ZDS, a.s., "IS a komunikácia IBV Pilcové "
2728/2023-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Mníchova Lehota
28. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Dolná Poruba, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Premostenie vodného toku - Teplička" v obci Dolná Poruba
96/2024-PN
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Veronika Surmáková
28. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nová Lesná, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rodinný dom Jergygray, Nová Lesná"
97/2024-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bc. Jerguš Šuca