Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
244/2024-PR
4 163,05 € L.P. Development a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Máj 2024
Kúpna zmluva - Rýchlostná cesta R4 Prešov, severný obchvat, II. etapa - dodanie drevnej hmoty
243/2024-KE
5 922,06 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
242/2024-PR
487,37 € Nezisková organizácia Barbora SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Jacovce, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "IBV JACOVCE-PE-JACOVCE-19RD-VNK/TS/TRAFO/NNK"
241/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Budúci platiteľ: Mgr. Katarína Katonová a Budúci oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s.
17. Máj 2024
Inominátna zmluva - Prečerpávanie priesakových vôd z priesakového drénu z vodného diela Nosice v predpokladanom množstve na rok 2024 - 1 800 000 m3
237/2024-RK
61 976,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k.ú. Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Rozšírenie distribučného rozvodu NNK, Trenčianska ulica, Nové Mesto nad Váhom"
238/2024-PN
3 176,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Platiteľ: Ján Skovajsa a Oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s.
16. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 2277/2023-RK zo dňa 27.09.2023
239/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Lúčky
16. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Lúčky, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vodopádu v Lúčkach osvetlením"
240/2024-RK
300,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Oprávnený z vecného bremena: Obec Lúčky
13. Máj 2024
odpredaj maejtku štátu, k.ú. Zvolen
226/2024-BB
80 760,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AUTO SLOVÁK s.r.o.
13. Máj 2024
k.ú. Čechy, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou Polder Čechy
236/2024-PN
171,18 € Jozef Kvasnovský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2024443 - odberné miesto KOS 165 - J. Jančeka 36, RK
229/2024-RK
0,00 € CZT Ružomberok, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2024
Dohoda - Dohoda o zmene v osobe účastníka
224/2024-PR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311041CLA4 "Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja"
227/2024-PR
0,00 € Ministerstvo dopravy SR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2023/6110/6369 "Údržba, kosenie na objektoch Ochranných opatrení SVD G-N odvodňovacie kanále Komárno - Patince a Kosihy - Tomášov dvor"
167/2024-PR
180 000,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Stráže, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany"
2730/2023-PN
1 086,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Združenie obcí Kanalizácia Vrbové-Krakovany
10. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
230/2024-pn
24,52 € Ján Melicher SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
231/2024-PN
147,12 € Jozef Segeč SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedim, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
232/2024-PN
8,15 € Mária Melicherová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedím, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
233/2024-PN
98,08 € Obec Pobedim SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
10. Máj 2024
k.ú. Pobedim, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci realizácie verejnoprospešnej stavby: Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Dubová, VÚ SKV0200 stupeň v rkm 13,600
234/2024-PN
147,12 € Dušan Melicher SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik