Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Február 2015
Zmluva o spolupráci
029/2015-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
16. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-722/2014/2.5
MK-722/2014/2.5
500,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
7. November 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 2212012017901
Z2212012017901
Doplnená
254 713,49 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Jún 2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z.
11/§52/2013/NP VAOTP SR -2/PO
1 590,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
8. Február 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
017/4.1MP/2013
Doplnená
633 679,72 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia SR
5. Jún 2012
Darovacia zmluva
0570/2011
1 959,93 € Obec Pečovská Nová Ves - Základná škola s materskou školou Štátny pedagogický ústav
19. Apríl 2012
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
070/2012 – IZ – 5.0/V
Doplnená
169 510,90 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Marec 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
8/52/2012/NP V-2/PO
6 732,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z.
2/50j/2012/ESF
6 500,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3. August 2011
Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
1839/2011-KE
0,00 € obec Pečovská Nová Ves Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
29. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na r.2011-prevencia kriminality
OBU-PO_ZM_OO-132-2011_2011
11 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves Obvodný úrad Prešov
27. Jún 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-542/2011/2.5
500,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo kultúry SR
31. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
Pečovská Nová Ves
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Krajský úrad životného prostredia v Prešove
24. Marec 2011
Dodatok č. DZ221401203740101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012037401
DZ221401203740101
523 882,49 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR