Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/69
8 496,99 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/37/50J/NS/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 19/37/50J/NS/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
10 648,98 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.
19-37-52A-44
319,26 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
IROP-Z-302011N546-122-15
Doplnená
746 430,97 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Január 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
USVRK_ZM_ USVRK-KUS-2018/001036-036_2018
11 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
20. December 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č.18/37/054/355
7 850,04 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. September 2018
Dohoda č. 18/37/054/219/CnTP2/O2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
Dohoda č 18/37/054/219/CnTP2/O2
Doplnená
7 850,04 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. August 2018
Dohoda č. 18/37/50J/NS/74 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 18/37/50J/NS/74 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
5 596,56 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Júl 2018
Darovacia zmluva
102/2018-2060-2030
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Jún 2018
Dohoda č. 18/37/50J/NS/60 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 18/37/50J/NS/60 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Doplnená
13 136,16 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Jún 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
18/37/52A/63
600,24 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11. Jún 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350
Doplnená
85 838,86 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4. Jún 2018
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
25 2018
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves NŠC
9. Apríl 2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 037_2018
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
29. Marec 2018
Dohoda č. 18/37/50J/NS/26 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č.18/37/50J/NS/26
3 284,04 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2018
Dohoda č. 18/37/054/57 –CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/37/054/57–CnTP-A3
3 956,28 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2018
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2017-000805
324 628,92 € Obec Pečovská Nová Ves Sekcia európskych programov
23. Marec 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
18/37/052/1
1 200,48 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2018
Dohoda č. 18/37/054/28–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/37/054/28 –CnTP-A3
3 956,28 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9. Február 2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-000805
324 628,92 € Obec Pečovská Nová Ves Sekcia európskych programov