Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2017
Dohoda č. 17/37/054/329–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/329–CnTP-A3
Doplnená
10 705,70 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2017-001225
25 494,02 € Obec Pečovská Nová Ves Sekcia európskych programov
14. August 2017
D O D A T O K č. 2 k D O H O D E č. 17/37/054/142 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
D O D A T O K č. 2 k D O H O D E č. 17/37/054/142 - PZ
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9. August 2017
D O D A T O K č. 1 k D O H O D E č. 17/37/054/142 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestn
D O D A T O K č. 1 k D O H O D E č. 17/37/054/142 - PZ
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16. Jún 2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza“ kód ITMS2014+: 312051C900
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/000536-002_2017
87 214,89 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
30. Máj 2017
D O H O D A č. 17/37/054/142-PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
D O H O D A č. 17/37/054/142-PZ
5 853,83 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Máj 2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/ 5–CnTP-A3
Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/ 5–CnTP-A3
10 705,76 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Máj 2017
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051C909
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2017/000536-001_2017
Doplnená
79 357,50 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
27. Apríl 2017
Dohoda č. 17/37/054/5–CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/37/054/ 5– CnTP - A3
Doplnená
10 705,76 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2017-000805
324 628,92 € Obec Pečovská Nová Ves Sekcia európskych programov
30. Marec 2017
Dohoda č. 17/37/054/34-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
Dohoda č. 17/37/054/34-ŠnZ
16 058,64 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. Marec 2017
Dohoda č. 17/37/50J/NS/7 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
Dohoda č. 17/37/50J/NS/7
8 938,98 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15. Marec 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
17/37/052/64
4 024,44 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Február 2017
Dohoda č. 17/37/054/17-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodeného UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Dohoda č. 17/37/054/17-ŠnZ
5 352,88 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Február 2017
Dodatok č. 1 k dohode č 16/37/52A/308 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k dohode 16/37/52A/308
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Február 2017
Dodatok č. 1 k dohode č 16/37/52A/211 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 1 k dohode 16/37/52A/211
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. November 2016
Dohoda č.16/37/054/381-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
Dohoda č. 16/37/054/381-ŠnZ
4 986,01 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25. November 2016
Dohoda č 16/37/52A/308 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
16/37/52A/308
278,70 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. September 2016
Dohoda č. 16/37/52A/211 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z.
16/37/52A/211
487,74 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Jún 2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16/37/50J/NS/10
5 538,12 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov