Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Október 2019
Dohoda č. 19/37/50J/NS/79 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 19/37/50J/79
5 346,08 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Október 2019
Dohoda č. 19/37/051/360 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/360 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. September 2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I727-222-13
IROP-Z-302021I727-222-13
Doplnená
85 187,67 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Júl 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ kód ITMS2014+: 312051Q354
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/000579-004_2019
Doplnená
72 866,22 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
19. Jún 2019
Zmluva č. 21/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2019_2337
750,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Jún 2019
Dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou DS a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou DS právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. .
DODATOK č. 1 k dohode 19/37/52A/44
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31. Máj 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/123
7 727,94 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/101
8 496,99 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Marec 2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č. 19/37/054/69
8 496,99 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Marec 2019
Dohoda č. 19/37/50J/NS/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 19/37/50J/NS/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
10 648,98 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Marec 2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.
19-37-52A-44
319,26 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
IROP-Z-302011N546-122-15
Doplnená
746 430,97 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. Január 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
USVRK_ZM_ USVRK-KUS-2018/001036-036_2018
11 000,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
20. December 2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2
Dohoda č.18/37/054/355
7 850,04 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. September 2018
Dohoda č. 18/37/054/219/CnTP2/O2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
Dohoda č 18/37/054/219/CnTP2/O2
Doplnená
7 850,04 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. August 2018
Dohoda č. 18/37/50J/NS/74 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 18/37/50J/NS/74 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
5 596,56 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Júl 2018
Darovacia zmluva
102/2018-2060-2030
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Jún 2018
Dohoda č. 18/37/50J/NS/60 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 18/37/50J/NS/60 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
Doplnená
13 136,16 € obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. Jún 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
18/37/52A/63
600,24 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11. Jún 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I350
Doplnená
85 838,86 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky