Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2021
Kúpna zmluva č. 05098/2020-PKZ -K40449/20.00, Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
05098/2020-PKZ -K40449/20.00
263,12 € Obec Pečovská Nová Ves Slovenský pozemkový fond
3. Február 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2021
1207/2021-M_ODFSS
31 320,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
1. Február 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2020-004024
391 108,01 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
31. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Pečovská Nová Ves
Doplnená
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Štatistický úrad SR
3. December 2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“ kód ITMS2014+: 312051ARK3
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001579-065_2020
192 708,25 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
3. December 2020
Dohoda č. 20/37/54X/102 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 pís
Dohoda č. 20/37/54X/102
26 537,76 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26. November 2020
Dohoda č. 20/37/012/450 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/37/012/450
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11. November 2020
Dohoda č. 20/37/012/282 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/37/012/282
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
4. November 2020
Dohoda č. 20/37/010/129 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda 20/37/010/129
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5. Október 2020
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-001225
25 490,42 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
29. September 2020
DOHODA číslo 20/37/051/244 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 20/37/051/244
0,00 € Obec Pečovská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. September 2020
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2017-000805
324 628,92 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2. September 2020
Kúpna zmluva č. 00329/2020-PKZ -K40088/20.00, Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov
00329/2020-PKZ -K40088/20.00
5 536,05 € OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES Slovenský pozemkový fond
3. August 2020
predaj pozemku obci
770/D930/2020
340,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. Júl 2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00377/2020-PKZO-B40028/20.00, Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves, okres Sabinov
00377/2020-PKZO-B40028/20.00
372,40 € OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES Slovenský pozemkový fond
19. Marec 2020
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00008/2020-PKZO-B40001/20.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
00008/2020-PKZO-B40001/20.00
98,35 € OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES Slovenský pozemkový fond
14. Február 2020
Zmluva o prevode vlastníctva č.03829/2019-PKZP-K40592/19.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
03829/2019-PKZP-K40592/19.00
894,00 € Obec Pečovská Nová Ves Slovenský pozemkový fond
14. Február 2020
Kúpna zmluva č.03830/2019-PKZP-K40593/19.00 - Obec Pečovská Nová Ves, k.ú. Pečovská Nová Ves
03830/2019-PKZP-K40593/19.00
1 201,96 € Obec Pečovská Nová Ves Slovenský pozemkový fond
11. November 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001673-088_2019
269 280,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
29. Október 2019
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2019/001664-041_2019
103 220,00 € Obec Pečovská Nová Ves Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)