Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
2024/16
1,00 € Peter Jesenský – PeJe Design Obec Žabokreky
2. Júl 2024
DOHODA O PRENÁJME Mestský športový klub FOMAT Martin,o.z.
2024/Fomat KEMP
900,00 € Obec Žabokreky Športový klub FOMAT Martin
24. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV v zmysle zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorovv platnom znení a príslušných ustanovení Obč.zákonníka.
2024/15
220,00 € DJH ENGINEERING CENTER SK, s. r. o. Obec Žabokreky
21. Jún 2024
272/2024/0SV o poskytnuti finančného prispevku na vykondvanie opatreni socialnopravnej ochrany deti a socidlnej kurately
272/2024/0SV o poskytnuti finančného prispevku na vykondvanie opatreni socialnopravnej ochrany deti a socidlnej kurately
1 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Žabokreky
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTI DOTACIE &. 17/2024/0E/T/1.19 uzatvorena podla § 51 Obcianskeho zakonnika a V&eobecného zavézného nariadenia Zilinského samospravneho kraja &islo 63/2019 o poskytovani dotacii z viastnych prijmov Zilinského samospravneho kraja v znen
ZMLUVA O POSKYTNUTI DOTACIE č. 17/2024/0E/T/1.19
1 250,00 € Žilinsky samospravny kraj Obec Žabokreky
14. Jún 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
2024/12
180,00 € Obec Žabokreky Albrechtova Zuzana
12. Jún 2024
Poistna zmluva -protipovodňový vozík
2024/11
34,37 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Žabokreky
6. Jún 2024
Kúpno-predajná zmluva na nerezový nábytok
2024/10
2 000,00 € Gírethová Lenka Obec Žabokreky
29. Máj 2024
Dodatok č.2 Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
2024/09
0,00 € Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Obec Žabokreky
29. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
2024/08
2 134,35 € Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Obec Žabokreky
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
2024/07
1,00 € Kynologický klub Žabokreky Obec Žabokreky
31. Máj 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2023/128
2023/37
0,00 € Slovak Business Agency s. r. o. Obec Žabokreky
30. Apríl 2024
Dohoda o prenájme športového areálu Obce Žabokreky
2024/06
119,99 € Športový klub FOMAT Martin Obec Žabokreky
8. Apríl 2024
Dodatok č.1 Zmluve o NFP z ENVIROFONDu formou dotácie
2024/05
0,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo - prevádzka IS ZŠ Žabokreky-MAXcomputers sro
2024/04
720,00 € MAXcomputers s. r. o. Obec Žabokreky
25. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0606 o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovol'nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorena v zmysle § 51 Občianskeho zák.
2024/03
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Žabokreky
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa Belá Dulice
2024/02
384,00 € Základná škola, Belá - Dulice 84 Obec Žabokreky
9. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRACI PRI ZABEZPECEN( SYSTEMU ZDRUZENEHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVYCH VYROBKOV Z-0/2024/TZKO/443 :
2023/99
16 534,00 € ELEKOS Obec Žabokreky
9. Január 2024
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl
2024/01
137 201,60 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
4. Január 2024
Zmluva - zber a likvidácia odpadov
2023/98
19 846,80 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Žabokreky