Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zmluvy pre Súkromnú základnú umeleckú školu DEEP DANCE CLUB
2023/92
137 637,25 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č.2230614 GAYA/o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach
2023/96
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č.2230618 GAYA/o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach
2023/94
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č. 2230616 GAYA/o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach
2023/95
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č. 220613 GAYA o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach (ďalej len Zmluva)
2023/97
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
18. December 2023
Zmluva o dielo č.91/2023
91/2023
Doplnená
99 029,68 € IMKROV , s.r.o. Obec Žabokreky
10. December 2023
Zmluva o nájme nebytovych priestorov uzavreta podl'a § 3) zakona ¢.116/1990 Zb.o ndjme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorsichpredpisov a Obč.zakonnika
2023/90
200,00 € Základná škola, Belá - Dulice 84 Obec Žabokreky
5. December 2023
Dodatok č.5 k PZ 0805040751/6573723385 ucinny od 05.12.2023 do neurčita
2023/87
2 502,88 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Žabokreky
5. December 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKUč. IROP-CLLD-Q446-512-001-005 zo dňa 30.05.2023(ďalej len ,, Dodatok,,)
2023/85
52 631,58 € OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec" Obec Žabokreky
5. December 2023
Zmluva č.89/2023  uzavretá  v zmysle ustanovenia  § 269 ods. 2 zákon Slovenskej národnej rady č. 513/1991
2023/89
400,00 € Ledeczky Attila Obec Žabokreky
5. December 2023
ZMLUVA O SLUŽBÁCH č.88 Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémovnakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov
2023/88
2 500,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Žabokreky
4. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti /Návrh/
2023/84
343,60 € KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. Obec Žabokreky
27. November 2023
Z M L U V A č. 230380 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
2023/82
93 057,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
24. November 2023
Kúpno-predajná zmluva
2023/80
0,00 € Štefanides Tomáš Obec Žabokreky
24. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere — Eurofondy (A) č. 16/005/23
2023/79
62 911,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Žabokreky
24. November 2023
LICENČNA ZMLUVA uzavreta podla § 65 a nasl. zakona č. 185/2015 Z. z. Autorsky zákon medzi zmluvnými stranami
2023/81
300,00 € eSYST s.r.o. Obec Žabokreky
13. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
2023/78
0,00 € Ivan Ciňo,Magdaléna Ciňová,Roman Kulich,Kulichová Petra,František Ciňo,Petra Tomčányová,Erik Nepela,Mgr.Martina Nepelová,Ing.Jozef Kožár,RNDr.Jana Kožárová,Ing.Anton Cabúk,Ing.Kvetoslava Cabúková Obec Žabokreky
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 03 18uzavretá podl'a § 51 Občianskeho zákonníka(zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení)
2023/77
2 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Žabokreky
31. Október 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa §50a Občianskeho zákonníka /SSD,a.s./
2023/76
0,00 € Obec Žabokreky Stredoslovenská distribučná, a.s.
13. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY
2023/74
10 285,20 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Žabokreky