Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
2023/72
400,00 € Obec Žabokreky Brantner Fatra s.r.o.
12. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
2023/73
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
9. Október 2023
Zmluva o bežnom účte(ďalej „Zmluva“)
2023/71
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Žabokreky
6. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVUzatvorená podl'a zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneníneskorších predpisov.
2023/69
10,00 € SLOVAK DANCE, n. o. Obec Žabokreky
6. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU Č. 2023 04 26uzatvorená podľa ust. § 51 a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva"
2023/68
1 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Žabokreky
6. Október 2023
ZMLUVA o zabezpečení dopravy žiakov číslo: 004/0DOMT/A/2023uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v zneníneskorších predpisov 1 ďalej len "zmluva"
2023/70
430,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť Obec Žabokreky
5. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 7/2023
2023/67
36 883,00 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Obec Žabokreky
29. September 2023
DODATOK č. 1k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu (ďalej len „Zmluva“)zo dňa 08.02.2022 (ďalej len Dodatok)
2023/66
5,00 € Obec Žabokreky Packeta Slovakia s. r. o.
27. September 2023
Zmluvao poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2023/65
0,00 € Obec Žabokreky Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
27. September 2023
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe
2023/64
0,00 € Obec Žabokreky Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
22. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
2023/63
600,00 € Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Žabokreky
28. August 2023
                                                     
2023/62
2 000,00 € Repáň Miroslav Obec Žabokreky
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov c. 131/2022-Z
2023/61
600,00 € BENETRIX, no Obec Žabokreky
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/60
2 380,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Žabokreky
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CYF7-91-1081
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky
8. August 2023
IROP-Z302091CYF7-91-1081, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2023/59
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky
7. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q446-512-003-003
52 631,58 € OZ“ Partnerstvo pre MAS Turiec“ Obec Žabokreky
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.13/2023/OE/T1.30
2023/57
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Žabokreky
27. Júl 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE č. 4573 08U02 O poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na projekt Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky
2023/56
0,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
27. Júl 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTI VLASTNIKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV
2023/55
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky