Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-045 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1106/IV.6./2022
SNPMP-2022-045
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-046 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1105/IV.6./2022
SNPMP-2022-046
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
8. December 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-047 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. 1107/IV.6./2022
SNPMP-022-047
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej KOLBACH, s.r.o
1. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
SNPMP-2022-43
0,00 € Ing.Tímea Grilliová Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
30. November 2022
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb - príloha č.1
SNPMP-2022-042
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SNPMP-2022-041 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, na základe výsledkov EAD č. č.1078/IV.5./2022
SNPMP-2022-041
0,00 € Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej H.M.H.-Drevovýroba Kociha, s.r.o.
24. November 2022
Zmluva o preprave veci č. SNPMP-2022-036
SNPMP-2022-036
0,00 € Spoločnosť urbaristov a pasienkárov-pozemkové spoločenstvo Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. November 2022
Zmluva o pripojení zariadenia, užívateľa do distribučnej sústavy SNPMP-2022-039
SNPMP-2022-039
0,00 € Stredoslovenská distribičná a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
24. November 2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní starostlivosti o biotopy európskeho a národného významu CHA Lúky pod Besníkom a vo voľnej krajine v k.ú Telgárt
SNPMP-2022-040
0,00 € Juraj Rejdovian Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. November 2022
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd SNPMP-2022-037
SNPMP-2022-037
0,00 € Obec Závadka nad Hronom Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
23. November 2022
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného SNPMP-2022-038
SNPMP-022-038
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. November 2022
Zmluva o udelení licencie 002-05 uzatvorená podľa zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení
SNPMP-2022-033
Doplnená
0,00 € Foresta SK, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. November 2022
Rámcová zmluva o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva pochádzajúcich z národného parku na trh uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 50 ods. 19 Zákona o lesoch
SNPMP-2022-034
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
10. November 2022
Rámcová zmluva o sprostredkovaní predaja uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPMP-2022-035
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
7. November 2022
HROMADNÁ POISTNÁ ZMLUVA POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA ČÍSLO 11-921-72902061
SNPMP-2022-032
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
2. November 2022
RÁMCOVÁ DOHODA č. SNPMP-2022-009 v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
SNPMP-2022-009
0,00 € Peter Laurenčík – ťažbová činnosť, s.r.o. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Závadka nad Hronom
SNPMP-2022-030
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
25. Október 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny_Tisovec
SNPMP-2022-031
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
20. Október 2022
Rámcová dohoda - poskytovanie lesníckych služieb v ťažbovom procese Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
SNPMP-2022-029
0,00 € Miroslav Pohančaník Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
18. Október 2022
Zmluva o preprave veci č. SNPMP-2022-0027
SNPMP-2022-027
0,00 € Spoločnosť urbaristov a pasienkárov-pozemkové spoločenstvo Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej