Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Nájomná zmluva k bytu
177
0,00 € Martina Habáňová Obec Maršová - Rašov
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/22/010/8
0,00 € Obec Uhorská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku
IROP-Z302091DKB9-91-108
31 200,00 € Ministerstvo investicií, reg.rozvoja a informat. SR Obec Lastomír
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0031202366
0,00 € DYHATECH, s. r. o. Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
553/2023
30,00 € Obec Udiča Marta Ješíková
3. Október 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
2442023
0,00 € Ján Glodžák Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2023/N
0,00 € Centrum voľného času Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
3. Október 2023
Darovacia zmluva
202315
2 401,58 € Nadácia Spoločne pre región Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
3. Október 2023
Licenčná zmluva
ZM2023012
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. Materská škola, Družstevná 10, Martin
3. Október 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55120487
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne MUDR. Jana Holotová
3. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
KB/ZO/2021KBZ21424-4
0,00 € osobnyudaj.sk, s. r. o. Obec Trnovec nad Váhom
3. Október 2023
Kúpna zmluva
5822/2023/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín
3. Október 2023
Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy č. 65585863 na diaľku – individuálne cestovné poistenie
25/2023
89,25 € Union poisťovňa, a.s. Kancelária Súdnej rady SR
3. Október 2023
Kúpna zmluva
109/2023
0,00 € WoodX s.r.o. Mesto Spišská Stará Ves
3. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/67
0,00 € Obec Ruskovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
3. Október 2023
Rámcová dohoda na Základné potraviny
Rámcova dohoda č. 1
43 406,76 € Prvá cateringová spol. s.r.o. Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
3. Október 2023
Kúpna zmluva č.13 časť C
Kúpna zmluva č.13 časť C
20 790,00 € CANASIS s.r.o. Obec Kojatice
3. Október 2023
97/2023 Dohoda číslo 23/36/054/969 Podpora udržania pracovných návykov
97/2023
1 847,88 € Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Liptovská Teplička
3. Október 2023
Dohoda č. 03/2023 o zabezpečení odborného výcviku žiakov SOŠ TaS, Prakovce 282, Prakovce v šk. roku 2023/2024
03/2023
0,00 € PRAKON, spol. s r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
3. Október 2023
Zmluva o dielo č. JK_2023_18 Odborný autorský dohľad projektanta pre stavbu "rekonštrukcia Stráňanského mosta cez rieku Laborec v Michalovciach"
20230909
5 928,00 € JK work, s.r.o. Mesto Michalovce