Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva č. 67/2023/ZslMuTT
0,00 € Horecký Vítězslav Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci
76/2023
0,00 € Základná škola Domaniža 103 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
3. Október 2023
Rámcová dohoda č. u zhotoviteľa ZM 131/2023/08421
033/2023/13
2 192 104,97 € COLAS Slovakia, a.s. Mesto Senec
3. Október 2023
Zmluva č. RI0012 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
RI0012
0,00 € Pavol Budzák Prevádzkareň obce Lendak
3. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 č. 032/SŠ/2023
č.032/SŠ/2023
4,02 € Frisor Klier s.r.o. Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
3. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín
UVTOS-01814/32-DU-2023
8 940,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
3. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J814 -223-14 zo dňa 4.5.2018
3351/2023
1 328 359,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Žilinský samosprávny kraj
3. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
1/2017/SDV
0,00 € Billa s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
3. Október 2023
Dohoda k Licenčnej zmluve na použitie diela č. 176/2022/1.16.2
34/2023/1.16.2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Štátna ochrana prírody SR
3. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutíé služby pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu
36/2023
0,00 € Michal Korenko Správa mestských komunikácií Poprad
3. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo Centrum voľného času
3. Október 2023
dodatok č. 14 k Zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Dodatok č. 14 k Zmluve č. 9100115689 o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SF 213/2023
8 712,00 € Nadácia Detského kardiocentra Slovenská filharmónia
3. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01/09923
0,00 € Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad Kluska Dušan
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0026202366
0,00 € Obec Svätý Kríž Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš
3. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 20/2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 20/2019
0,00 € FAMIMED s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
3. Október 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 42/2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých č. 42/2019
0,00 € Alergolmuno centrum s. r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
3. Október 2023
Erasmus+ - dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu, číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED_000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium - 70
Erasmus+ - dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu, číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED_000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium - 70
2 539,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení údržby a servisu sietí prenosových dát
ZS2023132/MsP
0,00 € Netronics, s.r.o., Mesto Žarnovica
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vzdelávania formou odbornej praxe
0022202366
0,00 € Okresný súd Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš