Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa
bbz-EL-2/4-3-29/2020
13,51 € Martin JANOŠŤÁK Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Dohoda č. 20/21/54E/4010 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 3B
Dohoda č. 20/21/54E/4010
0,00 € Lassak, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3958 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3958
0,00 € Peter Gaži Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
24.
November
2020
Zmluva o dodávke plynu č. 9106579709
Zmluva o dodávke plynu č. 9106579709
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
24.
November
2020
príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnano
20/31/54X/50
0,00 € Obec Ožďany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
November
2020
Zmluva o spolupráci a súčinnosti
Z 51/51/2020
0,00 € Mesto Senec Centrum právnej pomoci
24.
November
2020
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-SA-OPDP4-92-003/2020
35,40 € práp. Bc. Martin Bórik Ministerstvo vnútra SR
24.
November
2020
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.s. o službách z
20/27/52A/288
0,00 € Mesto Kremnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
November
2020
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla
SNM-MUK-INÉ-2020/3060
0,00 € Rudolf Vasilenko Slovenské národné múzeum
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-63-140/2020-S4
16,23 € Ing. Roman BULÁK Ministerstvo obrany
24.
November
2020
Výpoveď dohody o použití cestného motorového vozidla
H20200805001D01
0,00 € Mgr. Michaela Lopraisová Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
November
2020
Kúpna zmluva - Contract of Sale
121/200/2020
0,00 € npi electronic GmbH Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
24.
November
2020
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
146-300-20
15,00 € Benedikte Bjorge Literárne informačné centrum
24.
November
2020
Zmluva o prevode správy č. 17/2020 hnuteľného majetku štátu uzatvorená podľa ust. § 9 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zmluva o prevode správy č. 17/2020
0,00 € Okresný úrad Žilina Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
November
2020
Zmluva o dielo č. 162/2020
162/2020
0,00 € Lujza Petríková Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
24.
November
2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-562/2020
KRHZ-ZA-VO-562/2020
65 377,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Novoť
24.
November
2020
Licenčná zmluva
195/2020/AUT
0,00 € Mgr. Zuzana Struháriková Slovenská národná knižnica
24.
November
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-63-142/2020-S4
18,44 € Kristián KOCSI Ministerstvo obrany
24.
November
2020
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
ZM00001158
0,00 € KADU - Kabinet audiovizuálnych divadelný Rozhlas a televízia Slovenska
24.
November
2020
"dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
20/27/054/286
0,00 € Základná škola A. Kmeťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »