Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-201/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
15,24 € Zuzana Solanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 836/09
836/09
0,00 € BARDBYT, s.r.o. GastroPAS s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5158/2024/OSV-4889 (158/16/2024/68)
13 888,56 € Košický samosprávny kraj Atrium n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 11/O-24
11/O-24
900,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Kolonica
23. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 1/2024
6 600,00 € ATELIER BUDO s.r.o., Ing. Marián Budovič Obec Sobotište
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 0301/0025/24
0301/0025/24
98 723,52 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská distribučná, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C/68/2024
Zmluva č. C/68/2024
40,00 € Obec Kostolná Ves Viliam Sobota
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105660/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Malá Čalomija
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-207/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
41,73 € Anna Šavrnochová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01744-Z
SPO-V04-01744-Z
19 000,00 € Ing. Gabriela Gazdaricová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
Kúpna zmluva
427-A.2-HR-46-KZ/2023
42,49 € Rastislav Kostík Železnice Slovenskej republiky
23. Február 2024
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Z151/2024-21
160 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská národná galéria
23. Február 2024
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
60/2024C
70,00 € Obrcianová Marta Technické služby mesta Nová Baňa
23. Február 2024
Rámcová zmluva treasury
87/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Hlohovec
23. Február 2024
Nájomná zmluva na parcelu č. 719/6
1/2024
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik , š.p. Obec Dolný Vadičov
23. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
3/2024
0,00 € INMAD s.r.o. Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. C/205/2024
Zmluva č. C/205/2024
40,00 € Obec Kostolná Ves Viera Bartová
23. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/97/2024
20,00 € Obec Dolné Obdokovce Klaudia Furárová
23. Február 2024
Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti
033/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
23. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105652/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kosihovce