Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
3. Október 2023
Zmluva o nájme / MTK
19/2023
650,00 € Mestský telovýchovný klub Základná škola Vilka Šuleka
3. Október 2023
NZ 14/2023
14/2023
1 282,75 € Základná škola Nobelovo nám. Kmeťo Robert
3. Október 2023
Dodatok č.4 ku KZ článok 15
20230103VZM6
0,00 € TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA Technické služby mesta Galanta
3. Október 2023
Nájomná zmluva
533/2023
272,39 € Mesto Šala Kuki Róbert
3. Október 2023
Nájomná zmluva
535/2023
151,67 € Mesto Šala Farkas Ján
3. Október 2023
Nájomná zmluva
541/2023
209,03 € Mesto Šala Erdélyi Erik
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10990/1
337,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
11/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3. Október 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2116025
150,00 € Kyslanová Drahomíra Rozhlas a televízia Slovenska
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-165-03728
23-165-03728
1 000,00 € Creative Industry Košice, n.o. Fond na podporu umenia
3. Október 2023
Zmluva o nájme predajného miesta č.179
32/2023
320,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Vanko Adriana
3. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č. 38
44/2023
720,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Fajkoš Lumír
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme majetku štátu
101-2023-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave CANTO, k.s.
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000042
210,00 € Marianum Ing. Karol Kratochvíla
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000488
147,00 € Marianum Mária Miškolciová
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000176
170,00 € Marianum Mgr. Patrik Jurenka
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000749
170,00 € Marianum Jozef Krošlák
3. Október 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000752
210,00 € Marianum MUDr. Jozef Gergel
3. Október 2023
Zmluva o dielo
84/2023
70,00 € Ganna Shvachka Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
3. Október 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
č. UVTOSaUVV-04704/32-LO-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Anonymizované