Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2
21/13/54E/1584
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Milada Figurová
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
26/106101/2021
15,00 € Ing. Ján Jenčurák Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 622/2020-8/5.1
74 676,00 € Attack Film s.r.o. Audiovizuálny fond
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 430/2020-8/5.1
33 337,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 535/2020-8/5.1
151 352,00 € Wandal Production s.r.o. Audiovizuálny fond
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/25/54E/3149 o poskytnutí príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
21/25/54E/3149
0,00 € Juraj Pavlík - NARÍ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3265 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 21/37/54E/3265
0,00 € Stanislav Gallík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní verejnej služby Telekom(839)
Zmluva o poskytovaní verejnej služby Telekom(839)
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1453
0,00 € Marek Mojík MARKSTAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
Máj
2021
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2021/454
48,00 € Slovenské národné múzeum Mgr. Branislava Čavara
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/37/54E/3338 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
Dohoda č. 21/37/54E/3338
0,00 € Mgr. Izabela Krajňák Potočníková - UBI - LUBI (art) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1413
0,00 € Lenka Kacianová - Pod skalkou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6.
Máj
2021
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ŠOP SR-Z/75/2021
8 520,00 € MIKADIS 5, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
6.
Máj
2021
Zmluva o zabezpečení elektronických školení a používaní aplikácií eKlienta eLearning
147/KGR/2021
23 256,00 € BE-SOFT a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6.
Máj
2021
Dohoda č. 21/09/54E/924 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 21/09/54E/924
0,00 € Tomáš Marko - MARKO MONTAGE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
6.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
23/106101/2021
105,00 € Ing. Daniel Pavlík Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
6.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/34/54E/1692
0,00 € Rastislav Haník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z/2021/818/II/RUK/OCOZ
1 739,51 € Insolus s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
6.
Máj
2021
Nájomná zmluva
864528029-4-2020-NZP
1 554,80 € Železnice Slovenskej republiky Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o., v skratke V.A.J.A.K., s.r.o.
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »