Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. December 2023
prenájom nebytového priestoru - bazén
67/2023
0,00 € Športový klub Modrí draci Košice Stredná odborná škola priemyselných technológií
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
78/2023/H
30,00 € Obec Košťany nad Turcom Valocký Miroslav
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
79/2023/15
15,00 € Obec Košťany nad Turcom Valocký Miroslav
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230086
20230086
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Kristína Ivaňová
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2048/2023, číslo: 351/2023
Spr.: 2048/2023
950,00 € PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 140/2023-STM
89/2023
0,00 € Slovenské technické múzeum Úrad priemyselného vlastníctva SR
1. December 2023
Dohoda o spolupráci
389/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Kysucká knižnica v Čadci
1. December 2023
Usporiadanie právnych vzťahov pre zrealizovanie stavby Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Ordzovany, v súvislosti so zriadením vecného bremena
OP/2023/00433328
450,00 € Obec Ordzovany LPS - Urbariát Ordzovany
1. December 2023
Poistná zmluva č. 2409312021
Poistná zmluva č. 2409312021
17,33 € Generali Slovensko poisťovňa a.s. Obec Imeľ
1. December 2023
Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č.355899-2023
Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č.355899-2023
40 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Imeľ
1. December 2023
Stanovenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pre realizácii predagogických praxí
OP/2023/00433333
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Materská škola
1. December 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
732/2023
12,00 € Ticketportal SK, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
1. December 2023
Prenájom telocvične
NZ 08/2023
0,00 € Základná škola Kmeťo Robert
1. December 2023
Školský areál ktorý učí - hurá von
DZ 05/2023
0,00 € Občianske združenie Mierová Pr Základná škola
1. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
3/DV/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Stredná odborná škola Kežmarok
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 2/2023_NB48
Dodatok č. 1 k NZ 2/2023_NB48
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Miloš Holba, Kostolná Ves 78, 972 26 Nitrianske Rudno a Henrieta Píšová, Nová 8/6, 972 17 Kanianka
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01545-Z
SPO-V03-01545-Z
19 000,00 € Ľubomír Stracenský Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 27/2022_NB48
Dodatok č. 1 k NZ 27/2022_NB48
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany Marta Vážanová a Jozef Vážan, Športová 503/38-7, 972 11 Lazany
1. December 2023
Dohoda o cene za dodávku elektriny
23/2023
0,00 € Stredoslovenká energetika, a.s. Základná škola s materskou školou, Rudinská 115
1. December 2023
Dodatok č.2 k zmluve č. 16/2022
75/2023
0,00 € OPATRÍME Vás, n.. Obec Krakovany