Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
24. Máj 2024
ZMLUVA na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
23052024/lunys/zs
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Blatnica
24. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní
35-2024-BB
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Polyfunkčný objekt SZU v BB Tobias Tomík
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti rozvoja a podpory miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovania kultúrneho dedičstva Číslo zmluvy: 61/ZPD/2024
352/2024
612,00 € Mesto Dunajská Streda Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
6/2024
30,00 € Emil Gajdoš Obec Lula
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu a Domu smútku
7/2024
40,00 € Vladimír Bako Obec Lula
24. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 29/2024
29/2024
123,75 € Ing. Peter Rajkovič
24. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
TSM 156/2023/24
995,00 € doc. Ing. Jozef Glova, PhD. Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
24. Máj 2024
KZ 30_2024 - 255 kuchyňa byt 3
30/2024
450,00 € Anna Václavová Obec Bošáca
24. Máj 2024
Mení sa Článok II. Predmet a účel nájmu
221/2024
162,88 € Mesto Považská Bystrica IFM, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
059/2024
0,00 € SPP - Distribúcia, a.s. Obec Markušovce
24. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 25/2024
25/2024
0,00 € Urbárske pozemkové spoločenstvo Obec Chmeľnica
24. Máj 2024
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2122312
100,00 € Lepotová Kvetoslava Rozhlas a televízia Slovenska
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1083534
114,00 € Svrček Ján Rozhlas a televízia Slovenska
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00503-Z
SPO-V05-00503-Z
22 800,00 € Ing. Adriana Karšková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1083751
8 580,00 € Bokor Viktor Rozhlas a televízia Slovenska
24. Máj 2024
zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtu obce za rok 2024
41/2024
150,00 € Obec Dolné Otrokovce Centrum voľného času DÚHA
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci č.46/2024
Zmluva č. 59/2024/ZOSSe
150,00 € Sedlák Jozef, doc. Mgr. art. ArtD. Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
24. Máj 2024
Zmluva o výkone správy č.V-097/2024.
ZVS_170/2024
0,00 € Mesto Kráľovský Chlmec JK Reality Fond s. r. o.
24. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
0343/310/2024
67,50 € Služby mesta Piešťany Mička Milan
24. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
0342/310/2024
60,00 € Služby mesta Piešťany Jantová Tatiana