Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/39/054/902-1
0,00 € Obec Vyškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Mošurov
2587/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Rokycany
2588/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Sačurov
2590/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej (služobnej) cesty
bsp-EL-2/4-3-212/2023
15,32 € Ing. HOMOLYOVÁ Mária Ministerstvo obrany SR
1. December 2023
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
23500572
2 245,00 € ArsFestiva K 13 - Košické kultúrne centrá
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-522-04667
23-522-04667
2 654,00 € Hradné múzeum vo Fiľakove Fond na podporu umenia
1. December 2023
Nájomná zmluva
2023113002
123,01 € Pavol Krajčovič Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06295-Z
SPO-V03-06295-Z
19 000,00 € JUDr. Michal Hvižďák Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Kúpna zmluva, Vijofel trade s.r.o.
026/2023
0,00 € Vijofel trade s.r.o. Spojená škola, Školská 478, 086 33 Zborov
1. December 2023
prenájom nebytového priestoru - bazén
67/2023
0,00 € Športový klub Modrí draci Košice Stredná odborná škola priemyselných technológií
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
78/2023/H
30,00 € Obec Košťany nad Turcom Valocký Miroslav
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
79/2023/15
15,00 € Obec Košťany nad Turcom Valocký Miroslav
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.20230086
20230086
117,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Kristína Ivaňová
1. December 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2048/2023, číslo: 351/2023
Spr.: 2048/2023
950,00 € PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček Justičná akadémia Slovenskej republiky
1. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 140/2023-STM
89/2023
0,00 € Slovenské technické múzeum Úrad priemyselného vlastníctva SR
1. December 2023
Dohoda o spolupráci
389/CVTISR/2023
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Kysucká knižnica v Čadci
1. December 2023
Usporiadanie právnych vzťahov pre zrealizovanie stavby Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Ordzovany, v súvislosti so zriadením vecného bremena
OP/2023/00433328
450,00 € Obec Ordzovany LPS - Urbariát Ordzovany
1. December 2023
Poistná zmluva č. 2409312021
Poistná zmluva č. 2409312021
17,33 € Generali Slovensko poisťovňa a.s. Obec Imeľ
1. December 2023
Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č.355899-2023
Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č.355899-2023
40 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Imeľ