Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 253/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12100/2023-M_ODPD
14 700,00 € Obec Medzany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
153/2023
4,00 € Obec Vydrná Ján Brtiš
8. December 2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2006-0875-1164420/02
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
8. December 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
100,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Tuhár
8. December 2023
Zmluva o realizácii "Technologického upgrade Microsoft Sharepoint
245/23/CEZ
144 840,00 € exe, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. December 2023
Dohoda o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené na vyúčtovanie
323-700-2023
0,00 € Radoslav Vlček Slovenský hydrometeorologický ústav
8. December 2023
Zmluva o dielo na dodanie informačného systému
1133/2023/NPPC_VÚRV
23 760,00 € NUAKTIV s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavieb s názvom "Most cez Čierny hron v obci Hronec s ev. č. 2375 - 005" a "Most cez kriván potok ev. č. 2655 - 003"
BBRSC/08053/2023
79 200,00 € DAQE s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9410443658
13 700,00 € ZSE Energia, a.s. Zariadenie sociálnych služieb ROSA
8. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/60/2023
25,00 € Obec Svätoplukovo Soňa Rančíková, Mgr.
8. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služby elektornického monitoringu vozidiel č. 597/2022
1417/2023
0,00 € Commander Services, s.r.o. Mesto Poprad
8. December 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
106/2023/IZPI/NR
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
8. December 2023
Dodatok k Rámcovej Kúpnej zmluve na dodávku tovaru pre predmet zákazky s názvom: „ASFALTY – tovar k stavebným zákazkám“
052023
0,00 € Asfalty Tatry SK, a. s. Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
8. December 2023
Zmluva 1200123295
1200123295
9 825,00 € ANETE SR, spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2023/1-1812:191006
0,00 € Jozef Dóczy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08356-Z
SPO-V03-08356-Z
19 000,00 € Mgr. Zuzana Danterová Slovenská agentúra životného prostredia
8. December 2023
Zmluva 1300136909
1300136909
1 215,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. December 2023
Zmluva o výpožičke č. 20/2023
Z136/2023-55
0,00 € Stredoslovenská galéria Slovenská národná galéria
8. December 2023
Zmluva 1200123298
1200123298
7 097,70 € IRDistribution, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8. December 2023
Zmluva 1300136953
1300136953
7 595,00 € Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka Slovenský plynárenský priemysel, a.s.