Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
401/2023/1.14.1
0,00 € JUDr. Martin Siváček Ministerstvo životného prostredia SR
15. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
400/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Pavol Mihalkovič Ministerstvo životného prostredia SR
15. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
348/2023/1.14.1
0,00 € Bc. Tomáš Gajdoš, MBA Ministerstvo životného prostredia SR
14. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3792/2023
73 740,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
11. December 2023
Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
225/2023/1.16.1
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o udelení sublicencie a úprave práv a povinností k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov informačného systému katastra nehnuteľností č.50/2022/1.16.2
50/2023/1.16.2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
7. December 2023
Dohoda k Licenčnej zmluve na použitie diela č. 176/2022/1.16.2
35/2023/1.16.2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
5. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
376/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
1. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 29/2023/1.16.1 uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
29/2023/1.16.1
56 760,56 € LevServis ,s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
30. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
373/2023/1.14.1
0,00 € PhDr. Juraj Moravčík Ministerstvo životného prostredia SR
24. Október 2023
Rámcová dohoda o zabezpečení servisu, opravy a údržby služobných motorových vozidiel č. AOAS-1-128/2023
310/2023/1.14.1
62 780,25 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
23. November 2023
Zmluva o zachovaní mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
49/2023/1.16.1
0,00 € exe, a.s., Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
363/2023/1.14.1
0,00 € JUDr. Jakub Kubáň Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
360/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Katarína Jankovičová Ministerstvo životného prostredia SR
15. November 2023
Nájomná zmluva č. 341/2023/1.14.1
341/2023/1.14.1
150,00 € Jozef Smatana Ministerstvo životného prostredia SR
14. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
351/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Peter Pitoňák Ministerstvo životného prostredia SR
13. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
349/2023/1.14.1
0,00 € PhDr. Juraj Moravčík Ministerstvo životného prostredia SR
13. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
352/2023/1.14.1
0,00 € Mgr. Zuzana Onufer Ministerstvo životného prostredia SR
13. November 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na súkromné účely
350/2023/1.14.1
0,00 € PhDr. Juraj Moravčík Ministerstvo životného prostredia SR
9. November 2023
Rámcová dohoda č. 241/2023/1.16.1
241/2023/1.16.1
125 781,60 € AUTOCONT s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR