Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. December 2023
Dohoda o zmene zmluvnej strany a o prevzatí práv a povinností zo zmluvy
396/2023/7
576,00 € Slovenská agnetúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a KROS, a.s., Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2023
Dohoda o pristúpení ku kúpnej zmluve
370/2023/1.16.1
44 845,20 € Slovenská agnetúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, 831 04 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
29. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
329/2023/1.14.1
69 080,40 € O2 Slovakia, s. .r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení právneho vzťahu zo splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013
357/2023/7.8.1
0,00 € Slovenská agnetúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015
358/2023/7.8.1
0,00 € Slovenská agnetúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
29. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB STAVEBNO – TECHNICKÉHO DOZORU
312/2023/5.2.1
83 844,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
379/2023/5.2
26 920,80 € Vodohospodárska výstavba, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
27. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke
366/2023/1.14.1
0,00 € Slovenská agnetúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
22. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
Doplnená
426 598 575,56 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
21. December 2023
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
135/2023/1.2
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo životného prostredia SR
21. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV Z MODERNIZAČNĚHO FONDU
320/2023/3.2
58 421 003,08 € Duslo a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21. December 2023
Zmluva o udelení sublicencie a úprave práv a povinností k Zmluve o poskytovaní vybraných údajov informačného systému katastra nehnuteľností č.50/2022/1.16.2
54/2023/1.16.2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Výskumný ústav vodného hospodárstva
21. December 2023
Dohoda k Licenčnej zmluve na použitie diela č. 176/2022/1.16.2
40/2023/1.16.2
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Výskumný ústav vodného hospodárstva
21. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
403 999 677,93 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
20. December 2023
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
402/2023/1.14.1
0,00 € Mgr. Martina Rakovická Ministerstvo životného prostredia SR
20. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
403/2023/1.14.1
0,00 € Mgr. Martina Rakovická Ministerstvo životného prostredia SR
20. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
404/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Kamil Kyšeľa, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR
19. December 2023
Dohoda o pridelení služobného motorového vozidla do trvalej starostlivosti a o zverení služobného motorového vozidla do používania
401/2023/1.14.1
0,00 € JUDr. Martin Siváček Ministerstvo životného prostredia SR
15. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
400/2023/1.14.1
0,00 € Ing. Pavol Mihalkovič Ministerstvo životného prostredia SR
15. December 2023
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné účely
348/2023/1.14.1
0,00 € Bc. Tomáš Gajdoš, MBA Ministerstvo životného prostredia SR