Centrálny register zmlúv

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Kotešová, za účelom realizácie investičnej stavby "Úprava križovatky ciest II/541, II/507 a miestnych komunikácií v obci Kotešová"
168/2024-RK
657,69 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
28. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Krivá, z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "Rozšírenie infraštruktúry pre prestavbu a dostavbu polyfunkčného objektu, MTS - Krivá"
170/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Budúci platiteľ: MTS, spol. s r.o. a Budúci oprávnený z vecného bremena: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 1097/2022-BA zo dňa 19.12.2022 - k.ú. Gabčíkovo
166/2024-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Attila Illés
27. Marec 2024
Kúpna zmluva - Ťažba a odpredaj štrkopieskových nánosov v koryte vodného toku Poprad k.ú. Stará Ľubovňa
164/2024-KE
9 306,96 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rybník v Humne s.r.o.
26. Marec 2024
Zmluva o dielo - Veľká Krčava - obnova mokrade, stavebné práce
163/2024-TV
311 204,58 € FAREL, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Marec 2024
Nájomná zmluva - k.ú. Holčíkovce, za účelom státia obytných prívesov
155/2024-TV
525,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Priatelia vody o. z.
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie aktualizácií a podpory rozpočtového stavebného softvéru
156/2024-PR
27 388,80 € KROS a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Marec 2024
Zmluva o dielo - Oprava turbíny TG2 na MVE Nová Dedinka
157/2024-BA
27 192,00 € Strojírny Brno, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Marec 2024
Dodatok č. 1 Zmluve o poskytovaní služieb č. Z2024509_Z Prenájom mobilnej technológie v zložení mobilný drvič a mobilný triedič - zmena množstva
158/2024-PR
0,00 € JHStrans, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Marec 2024
Zmluva o umiestnení zariadenia civilnej ochrany - ASVaV na objekte vo vlastníctve poskytovateľa v katastrálnom území Snina
161/2024-TV
540,00 € DOPABAL s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
25. Marec 2024
Kúpna zmluva - Predaj trávneho porastu v lokalite VS Liptovská Mara
160/2024-RK
1 656,12 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AGRONOVA EKO, s.r.o.
25. Marec 2024
Dohoda o uložení inžinierskych sietí v ochrannom pásme vodného toku Váh
159/2024-RK
0,00 € Koliba Bešeňovka, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb - zastupovanie v súdnom spore PRVÁ PRODUKČNÁ sro.c/a SVP, š.p.
154/2024-PR
0,00 € Podhorský & Partners, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22. Marec 2024
Zmluva na dodávku povrchovej vody na priemyselné využitie z odberného miesta vodná stavba Nováky
152/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Slovenské elektrárne, a.s.
22. Marec 2024
Zmluva na odber povrchovej vody z odberného miesta Mlynský potok
151/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik BERRYS, spol. s.r.o.
22. Marec 2024
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári
150/2024-PR
1 872,91 € Obec Rokytov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22. Marec 2024
Zmluva na odber povrchovej vody z odberného miesta vodný tok Drietomica
149/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Adam Šargavý
22. Marec 2024
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie z odberného miesta vodný tok Váh
148/2024-RK
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik BETON RBK, s.r.o.
20. Marec 2024
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
2729/2023-PR
0,00 € SR-Ministerstvo vnútra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20. Marec 2024
Zmluva o dielo - Spracovanie projektovej dokumentácie "VN Nemečky - oprava armatúr a ovládania dnového výpustu"
153/2024-PN
11 100,00 € SERVOSYSTEM, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik