Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2022
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-VO-230-067/2022
KRHZ-TN-VO-230-067/2022
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2022
25/2022
330,00 € Mesto Myjava Obec Brestovec
27. Máj 2022
Zmluva č. 322 0352 o poskytnutí dotácie - DPO SR
23/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022
24/2022
869,10 € PZ vlastníkov pôdy Brestovec Obec Brestovec
23. Máj 2022
Dodatok č. 2022/1 k Zmluve o udelení licencie 239
21/2022
223,19 € Foresta SK, a.s. Obec Brestovec
23. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
22/2022
3,60 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Brestovec
17. Máj 2022
Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 29.5.2009 o poskytovaní audítorských sližieb
20/2022
800,00 € RVC Senica Obec Brestovec
13. Máj 2022
Dohoda o urovnaní DU/22/10409/001
5/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Brestovec
10. Máj 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
4/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/ Obec Brestovec
6. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/06/42170/21 uzatvorenej v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodov a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
3/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Brestovec
6. Máj 2022
Nájomná zmluva kultúrneho domu 2/2022
2/2022
130,00 € Mária Raffai Obec Brestovec
5. Máj 2022
Zmluva č. 322 0266 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0266
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Brestovec
2. Máj 2022
Dodatok č. DBK/18/06/2195
19/2022
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Obec Brestovec
26. Apríl 2022
Kúpna zmluva
18/2022
631,00 € Občania Obec Brestovec
20. Apríl 2022
Nájomná zmluva kultúrneho domu 1/2022
1/2022
130,00 € Šarlota Raffaiová Obec Brestovec
18. Január 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
806277001-2-2021
160,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Brestovec
22. Jún 2021
Zmluva o národnom spolufinancovaní
648/2021
14 215,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Brestovec
30. Október 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-329-036/2020
KRHZ-TN-VO-329-036/2020
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec
13. Október 2020
Zmluva č. 17/POD-401/20 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD
SAŽP SE/POD/2020/70
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Brestovec
10. Jún 2020
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-NR-VO-153-002/2020
KRHZ-NR-VO-153-002/2020
67 770,60 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brestovec