Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
721/C300/2023
423 244 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
26. November 2015
Zmluva č. 4/NP/ 1028 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 1028 /2015
410 282 015,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Základná škola
30. Jún 2023
Zmluva o dielo - R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5)
ZM/2023/0270
405 294 798,40 € Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa (ved. člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19. September 2022
Zmluva
SEMOD-EL74/27-141/2022
Doplnená
403 772 704,00 € Ministerstvo obrany Fínskej republiky Ministerstvo obrany SR
28. Jún 2013
Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité
ZM/2013/0228
395 855 452,08 € Združenie D3 Svrčinovec - Skalité Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. December 2022
Dodatok č. 4 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 zo dňa 27. 12. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2022, Dodatku č. 2 zo dňa 4. 11. 2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 7. 12. 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
2448/C300/2022
379 069 963,68 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. December 2022
Dodatok č. 16 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
2436/C300/2022
377 100 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15. December 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 03/2011
2011176351
373 979 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
7. November 2022
Dodatok č. 2 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 zo dňa 27. 12. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 1. 7. 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 12. 2021
2383/C300/2022
366 312 562,68 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO
Z1/2016/023/15
Doplnená
389 119 885,26 € „Združenie Nimnica“ - Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s. Železnice Slovenskej republiky
11. September 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 01/2012
2012165351
360 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
22. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
215/AD00/2021
358 752 165,72 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
ZM/2017/0121
356 345 380,48 € Združenie D1 Prešov (vedúci člen: EUROVIA SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
1278/C300/2022
352 545 759,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27. September 2018
Zmluva o NFP pre projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)
712/AE00/2018
349 583 068,49 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011B658
Doplnená
349 583 068,49 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
25. Júl 2011
=Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP k projektu D1 Janovce -Jablonov
2383/2700/2011
331 101 087,42 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2021
Čiastková zmluva pre rok 2022 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
915/C300/2021
330 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Február 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Prešov, západ - Prešov, juh
ZM/2019/0068
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Prešov, západ - Prešov, juh".
892/AE10/2018
327 432 328,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR