Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 142/C200/2022 zo dňa 4.3.2022 v znení Dodatku č. 1 č. 1303/C200/2022 zo dňa 6.7.2022
1852/C200/2022
209 028 383,34 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. Október 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Budimír - Bidovce".
775/AE00/2018
203 568 766,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Budimír - Bidovce
ZM/2018/0456
203 568 766,02 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
13. Máj 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
138/AE70/2021
203 568 041,68 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2016/0247 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
DZM/2016/0247/0002
203 568 041,68 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
20. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., na rok 2012
422/1900/2012
203 250 731,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Jún 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 422/1900/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR - zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkov na základe vykonaných rozpočtových opatrení
812/1900/2012
201 954 731,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Február 2016
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na rok 2016
100/B500/2016
201 365 415,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Február 2016
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2016
ZM/2016/0112
201 365 415,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
2. August 2018
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2018 č. 72/C200/2018
519/C200/2018
201 175 935,09 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme vyhradeného parkovacieho miesta
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme vyhradeného parkovacieho miesta
200 632 020,00 € DERMATOP, s.r.o. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
13. December 2016
Grant Agreement Under The Connecting Europe Facility (CEF) - Transfer sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1131671
Doplnená
37 569 270,00 € INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA), Department C - Connecting Europe Facility (CEF) Železnice Slovenskej republiky
19. Marec 2019
Memorandum o spolupráci uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
2019/039
200 000 000,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
7. Jún 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o revolvingovom úvere č. 1192/22/33068
196/23/Sk
200 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
13. September 2023
Dodatok č. 897/CC/16-D10 k Zmluve o úvere č. 897/CC/16
307/23/CEZ
200 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. December 2022
Dodatok č. 3 ku Kontraktu na rok 2022
2507/C200/2022
199 659 488,49 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2011-2013 zo dňa 27. decembra 2010
0392/2420/2011
199 498 108,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Október 2012
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: D1 Dubná Skala - Turany
1399/2722/2012
198 771 713,23 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. August 2022
Zmluva o postúpení pohľadávok č. 26406-1/2022-BA
26406-1/2022-BA
198 636 207,86 € Debitum, a. s. Sociálna poisťovňa, ústredie
3. August 2022
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 26406-1/2022-BA
3/2022
198 636 207,86 € Debitum, a.s. Sociálna poisťovňa