Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2014
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na rok 2014
65/B500/2014
268 654 123,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. September 2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 02/2011
2011066351
265 076 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
9. Február 2021
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
26/C300/2021
264 100 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14. Júl 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 65/B500/2014 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR - zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkv
447/B500/2014
260 641 291,03 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. December 2012
Údržba a prevádzkovanie železničnej infraštruktúry
1621/2400/2012
260 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PSK/NP/2023/001
0565/2023
259 342 852,86 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Apríl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
74/2020-2060-2250
257 523 529,42 € Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Máj 2014
Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
ZM/2014/0157
254 899 999,90 € Združenie D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12. August 2013
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
1008/B322/2013
251 094 159,11 € Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. August 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1008/B322/2013
251 094 159,11 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
5. Január 2017
Slovakia RDP 2014-2020 Co-Financing – Finance Contract between the Slovak Republic and the European Investment Bank
85.132
250 000 000,00 € Európska investičná banka (European Investment Bank) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
6. December 2022
Zmluva o úprave vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív
2022/222
250 000 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo financií SR
11. September 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 01/2014
2014229351
250 000 000,00 € Fond národného majetku Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
6. December 2022
Zmluva o úprave vzťahov v súvislosti s použitím štátnych finančných aktív
874/2022/MPRVSR-350
250 000 000,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
18. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR
1172/AD00/2020
248 909 210,74 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. December 2022
Čiastková zmluva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2513/C300/2022
248 600 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5. September 2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 103/AD00/2019 zo dňa 27.2.2019
646/AD00/2019
248 457 877,05 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10890/2022/5400/033
248 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. December 2018
Dodatok č. 4 ku Kontraktu na rok 2018
962/C200/2018
247 473 284,77 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. Október 2012
Zmluva o dielo 201038/PO
201038/PO
244 969 911,33 € Združenie pod BREZINOU, zastúp. TSS GRADE a.s. Bratislava Železnice Slovenskej republiky