Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2015
Zmluva o financovaní
78/2015/5.1
Doplnená
110 749 416,00 € SZRB Asset Management Ministerstvo životného prostredia SR
31. December 2019
ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVOK ČÍSLO 83807-1/2019-BA uzavretá v zmysle ustanovenia § 149 Zákona o sociálnom poistení a ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
83807-1/2019-BA
109 367 457,71 € Debitum, a. s. Sociálna poisťovňa, ústredie
23. December 2019
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA
444/2019
Doplnená
109 367 457,71 € Debitum, a. s. Sociálna poisťovňa
9. Apríl 2014
Zmluva o dielo
2013-0359-1175520
107 934 081,60 € SAG Elektrovod, a. s.; Alter Energo, a.s.; Elcon Bratislava, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
17. Február 2023
Kontrakt na rok 2023
519/C200/2023
107 669 355,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
11. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2019/0079 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR na rok 2019 (nds dodatok č. 2)
DZM/2019/0079/0002
107 255 923,05 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2017
Dohoda o vysporiadní
106/2017
106 811 621,75 € SPOJENÝ ÚSTAV JADROVÝCH VÝSKUMOV Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
30. December 2013
Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice
ZM/2013/0475
105 817 451,78 € Inžinierske stavby, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP na realizáciu Schválenej žiadosti „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod“
438/B300/2013
105 447 256,63 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
438/B300/2013
Doplnená
105 447 256,63 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
30. September 2022
Zmluva o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Horné Považie
940/2022/OD
105 006 641,84 € Slovenská autobusová doprava, akciová spoločnosť Žilinský samosprávny kraj
17. Máj 2011
Zmluva o prevode správy záväzkov SR, v správe MDVRR SR, voči Železniciam SR na Ministerstvo financií SR uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 531 Občianskeho zákonníka
2011074041
104 532 696,46 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo financií SR
17. Máj 2011
Zmluva o o prevode správy záväzkov Slovenskej republiky, v správe Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, voči Železniciam Slovenskej republiky na Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1126/1900/2011
104 532 696,46 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 21. 7. 2021
911/AD00/2021
104 453 087,74 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 415/2019
443/UNB/2019
104 185 851,82 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
18. December 2019
Dohoda o odpustení dlhu č. 415/2019
415/2019
104 185 851,82 € Univerzitná nemocnica Bratislava Debitum, a.s.
22. Január 2018
Zmluva č. 0025/2018 o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0025/2018
103 549 509,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Máj 2016
Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2016 uzavretom dňa 23. 02. 2016 podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi MDVRR SR a SSC
240/B500/2016
103 059 164,47 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Február 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018 č. 0160/2018
0160/2018
103 051 867,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR
161/AD00/2020
102 672 753,94 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR