Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
49/2024
532,80 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Hlohovec
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W702-211-34 zo dňa 10.2.2020
793/2023
537 596,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hlohovec
15. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AWK4-122-59 zo dňa 9.11.2021
3/2024
318 053,73 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hlohovec
15. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny E100009073
792/2023
0,00 € RIGHT POWER,a.s. Mesto Hlohovec
12. Január 2024
Zmluva o dielo - Tlač mesačníka Život v Hlohovci
791/2023
0,00 € Petit Press, a.s. Mesto Hlohovec
11. Január 2024
Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov - zasadacej miestnosti v budove Mestského úradu v Šulekove
2/2024
1,00 € Mesto Hlohovec Základná umelecká škola
10. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci - odbere stravy
744/2023
0,00 € Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec Mesto Hlohovec
9. Január 2024
Zmluva o výpožičke - pozemkov v kat. úz. Hlohovec parc. reg. "C" č. 3859/145 a 3859/356
672/2023
0,00 € Andrej Kozačenko Mesto Hlohovec
9. Január 2024
Kúpna zmluva - odkúpenie pozemku v kat. úz. Hlohovec, parc. reg. C č. 3859/1
738/2023
1,20 € Andrej Kozačenko Mesto Hlohovec
9. Január 2024
Kúpna zmluva - odkúpenie verejnoprospešných stavieb SO 03.2, SO 03.3 - Komunikácie na spevnené plochy a SO 06.03. - Verejné osvetlenie, umiestnených na pozemku, parc. reg. C č. 3859/1, v kat. úz.Hlohovec
739/2023
3,60 € Panská Niva, s.r.o. Mesto Hlohovec
5. Január 2024
Zmluva na dodanie tovaru a zhotovenie diela - Fotovoltické zariadenie pre ZŠ s MŠ Koperníkova 24, Hlohovec
764/2023
76 661,33 € TECHNIK Security, spol. s r. o. Mesto Hlohovec
12. September 2023
Dodatok č. 19 ku kúpnej zmluve č. 81/2005
546/2023
0,00 € Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o. Mesto Hlohovec
26. Október 2023
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku pre účely vzdelávania a športu
655/2023
11,00 € Mesto Hlohovec Základná škola sv. Jozefa
12. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
742/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy
18. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV OD SPOLOČNOSTI CORA GEO, s.r.o.
734/2023
Doplnená
427 499,52 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Hlohovec
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
754/2023
5,71 € RIGHT POWER, a.s. Mesto Hlohovec
18. December 2023
Zmluva poskytovaní služieb na zabezpečenie prevádzkovania webového sídla na doméne
680/2023
11 724,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Mesto Hlohovec
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. ISS: 734/2023 k zákazke "Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy mesta Hlohovec "
743/2023
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Hlohovec
22. December 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 9661000871 - havarijné poistenie motorových vozidiel
784/2023
25 145,49 € Uniqa pojišťovňa, a.s. Mesto Hlohovec
22. December 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo 9661000870 - povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
785/2023
Doplnená
2 782,08 € Uniqa pojišťovňa, a.s. Mesto Hlohovec