Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
782/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Hlohovec
28. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - „Vypracovanie DUR - Rekonštrukcia Domu kultúry v Hlohovci II. etapa“
732/2023
19 500,00 € ASPACE s.r.o. Mesto Hlohovec
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
765/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Dvorníky
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
760/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Dolné Zelenice
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
761/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Mesto Leopoldov
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
726/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Horné Otrokovce
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
725/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Červeník
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
727/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Pastuchov
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
728/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Žlkovce
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
751/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Bojničky
28. December 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
736/2023
0,00 € Mesto Hlohovec Obec Sokolovce
22. December 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský...
737/2023
344,00 € Mesto Hlohovec Humanus, n. o.
22. December 2023
Dodatok č. 6 - k zmluve č. 270220/TD o bezplatnom mobilnom zbere odpadov - použitých kuchynských olejov na území mesta Hlohovec
786/2023
0,00 € MEROCO a.s. Mesto Hlohovec
21. December 2023
Darovacia zmluva - nadobudnutie drobnej stavby "Vonkajší altánok - učebňa"
692/2023
0,00 € Rodičovská rada pri ZŠ Vilka Šuleka, občianske združenie Mesto Hlohovec
20. December 2023
Kúpna zmluva - odpredaj pozemku v kat. úz. Hlohovec, parc. reg. C č. 2046
733/2023
3 523,84 € Mesto Hlohovec MUDr. Ján Střelec
20. December 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohladavok
768/2023
153 998,24 € Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - prevádzka verejných WC
772/2023
5 400,00 € Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o. Mesto Hlohovec
19. December 2023
Dodatok č. 1 - dofinancovanie energií pre Futbalový Club SLOVAN HLOHOVEC
753/2023
10 000,00 € Mesto Hlohovec Futbalový Club Slovan Hlohovec
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času Piešťany pre školský rok 2023/2024 v centre voľného času pre školský rok 2023/2024
675/2023
0,00 € Mesto Piešťany Mesto Hlohovec
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve ZM - 27514-2022
741/2023
0,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Mesto Hlohovec