Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Predmet zmluvy je popísaný v bode 3. zmluvy a je to predovšetkým dodávka pitnej vody na účely konečnej spotreby a záväzok odvádzať vyčistené odpadové vody pochádzajúce z produkcie odberateľa prostredníctvom kanalizačného zberača cen
z2307g - Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
0,00 € CTS s.r.o. Kremnica
5. September 2023
zmena zmluvy v zmysle bodu 2. Predmet dodatku
z2304g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Kremnica
4. September 2023
spoluvlastnícky podiel 11/18 z pozemku v meste Kremnica, k.ú. Kremnica p.č. CKN 395/4 - záhrada s celkovou výmerou 645 m2, list vlastníctva č. 977
z2303g - Kúpna zmluva č. OSMM 2023/00067
19 708,50 € RNDr. Mgr. Dominik Ďurikovič Kremnica
25. August 2023
úprava zmluva v čl. 1 - predmet dodatku č. 2
z2302g - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
0,00 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z22945g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2019/00543
10,00 € Kreatívna spoločnosť Valava, o.z. Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2296g - Dodatok č. 4 k NZ č. OEaPA 2005/01541
42,00 € Viliam Kuracina Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2297g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2016/00490
12,00 € Viliam Kuracina a manželka Eva Kuracinová Kremnica
16. August 2023
zmena č. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2298g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2015/00666/1
10,00 € Ing. Jozef Hôra a manželka Mgr. Júlia Hôrová Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2299g - Dodatok č. 2 k NZ č. OSMM 2010/00515
15,00 € Ing. Jozef Hôra Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2301g - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/3
33,00 € Marian Hanák a manželka Alena Kremnica
16. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2300g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2015/00666/2
57,00 € Ing. Jozef Hôra a manželka Mgr. Júlia Hôrová Kremnica
15. August 2023
poistné - predmet poistenia a cena sú súčasťou zmluvy
z2292g - Úplné znenie poistnej zmluvyjč. 9127003935 v zmysle č. 8
0,00 € UNIQA Poisťovňa a.s. Kremnica
15. August 2023
obnova fasády na objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Dolnej ulici č. súp. 95/48 Kremnica
z2293g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2023/00396
67 450,00 € Mgr. Marek Rakovský Kremnica
15. August 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2294g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2021/00592
18,00 € Michal Kuzmin Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Kremnická zlatinka 2023
z2287g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2023
200,00 € Kremnický klub zlatkopov Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Deň otvorených dverí pre rodinných príslušníkov a klientov z okolitých zariadení
z2288g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2023
200,00 € OZ Slnko ľuďom Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Zasmečuj deťom zdravie
z2289g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2023
300,00 € OZ Zasmečuj deťom zdravie Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - Renaissance fest Kremnica 2023
z2290g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2023
200,00 € Radoslav Gajdoš - GAFAB Kremnica
8. August 2023
poskytnutie dotácie - skvalitnenie tréningového a pretekového procesu
z2291g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č EO 20/2023
1 500,00 € OZ SKI KLUB Kremnica Kremnica
31. Júl 2023
pripojenie k distribučnej sústave Cena: podľa platného cenníka
z2286g - Zmluva o pripojení malého zdroja - zriadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zd
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica