Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
z2323g - Kúpna zmluva č. MZ230088
221 700,00 € HYCA s.r.o. Kremnica
19. Október 2023
inštalácia budúceho odberného miesta - Ul. Ľudovíta Štúra 682, C-KN 114/3,1 Kremnica
z2324g - Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 4007340923
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Kremnica
17. Október 2023
vydanie platobnej karty
z2319g - Zmluva o platobnej karte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Kremnica
17. Október 2023
zmluva o vydaní platobnej karty
z2320g - Zmluva o Platobnej karte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Kremnica
17. Október 2023
- uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku p.č. EKN 296/1, spočívajúce v práve vybudovania vjazdu, práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníka a všetkých budúcich vlastníkov pozemkov p.č. CKN 610/11 - zastavaná plo
z2321g - Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSMM 2023/00044/1
0,00 € Michael Ha Manh a manželka Miroslava Kremnica
17. Október 2023

01 2023
0,00 € Michael Ha Manh a manželka Miroslava Kremnica
11. Október 2023
výkon veterinárnej starostlivosti podľa č. II zmluvy podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa
z2316g - Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti
0,00 € Pet Medical s.r.o. Kremnica
11. Október 2023
umiestnenie zvierat v karanténnej stanici
z2317g - Zmluva č. 01/2023 o úschove odchytených túlavých zvierat
0,00 € Pes a mačka v ohrození Kremnica
11. Október 2023
Podpora a udržanie pracovných návykov - PUPN - poskytnutie príspevku obci
z2318g - Dohoda číslo 23/27/054/459 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Kremnica
5. Október 2023
Sanácia cesty na Továrenskej ulici v Kremnici
z2315g - Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00901
15 247,70 € INJEKTA s.r.o. Kremnica
3. Október 2023
Vecné bremeno sa vzťahuje na časť nehnuteľností v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 57/2022 zo dňa 12. 07. 2022, k. ú. Horná Štubňa: - na novovytvorený poz. p. č. CKN – 2011/1 – lesný pozemok ,rozsah obmedzenia 181 m2, -
z2314g - Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. O-1/2023 zo dňa 28.09.2023
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kremnica
29. September 2023
zmena zmluvnej strany: Ing. Peter Mihál, Ul. M. Dulu 4929/26, Martin-Priekopa zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2313g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/10
15,00 € František Mihál a manželka Helena Kremnica
20. September 2023
Realizácia parkoviska na Skalke
z2312g - Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00674
148 686,60 € M H R Č spol. s r.o. Kremnica
19. September 2023
mobilný telefón
z2310g - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb A10434978
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Kremnica
19. September 2023
dohoda o skončení nájmu k 31.05.2023
z2311g - Dohoda o skončení nájmu
0,35 € Ondrej Majer Kremnica
14. September 2023
dodatočné zriadenie produktov a služieb v rámci Flexibiznis účtu podľa bodu II. dodatku cena podľa platného cenníka
z2308g - Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Kremnica
14. September 2023
Budúci povinný z vecného bremena ako vlastník pozemkov p. č. CKN 1646, CKN 2287, CKN 1647, CKN 1648, CKN 1585/1, CKN 2298/14, CKN 1642/1 a EKN 2732/6, EKN 2635/1, EKN 1599/2, EKN 2691/1, k.ú. Kremnica, LV č. 1388 sa zaviazal uzavrieť s investorom
z2309g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € TESCO STORES, a.s. Kremnica
13. September 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
z2308g
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Kremnica
7. September 2023
obnova fasády a tympanónu Kaplnky s. Anny
z2305g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2023/00110
14 000,00 € Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor Kremnica
7. September 2023
oprava komunikácie a chodníkov v meste Kremnica
z2306g - Zmluva o dielo č. OTS 2023/00001
20 500,02 € STAVI TRANS s.r.o. Kremnica