Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
skončenie nájmu
z2340g - Dohoda o skončení nájmu
0,75 € Mária Babničová Kremnica
13. November 2023
prenájom časti pozemku p.č. EKN 2572/1 (CKN 3262/2 a CKN 3267/2) s výmerou 2629 m2
z2341g - Nájomná zmluva č. OSMM 2023/00838
163,00 € Ing. Mgr. Alexander Ferenčík Kremnica
13. November 2023
skončenie nájmu
z2342g - Dohoda o skončení nájmu
82,50 € Comco Slovakia, s.r.o. Kremnica
13. November 2023
zmena údajov IBAN
z2343g - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2023 číslo: MK-6786/2022-180
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kremnica
9. November 2023
nebytové priestory č. 323, 324, 325 ,326, 329 - celková výmera 66,85 m2 Budova polikliniky, Dolná ulica, Kremnica
z2338g - Zmluva č. 02/10/2023 o nájme nebytového priestoru
110,95 € Kremienok s.r.o. Kremnica
9. November 2023
telocvičňa a šatňa - organizovanie florbalovej ligy Centrom voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
z2339g - Zmluva č. 01/09/2023 o nájme nebytového priestoru
12,00 € Centrum voľného času Kremnica
8. November 2023
poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR jednorazovo na podporu realizácie projektu s názvom Kaplnka sv. Anny - Obnova fasády a tympanónu, Havarijný stav (ďalej l
z2337g-Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
12 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kremnica
2. November 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2336g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. OEaPA 2008/01332
12,00 € Eva Kúdelová Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - Bellov dom - elektrická energia pre rok 2023
z2330g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2023
76,00 € Dychová hudba Minciar Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - reprezentácia mesta Kremnica v kolkárskej súťaži 1. liga východ - doprava
z2331g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2023
300,00 € TJ Kremnica Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - Majstrovská sveta - Perugia Italy
z2332g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 27/2023
300,00 € TJ Kremnica Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - 125. výročie založenie ŠKT v Kremnici - technické zabezpečenie, kultúrny program, ceny, upomienkové predmety pre účastníkov
z2333g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2023
600,00 € Športový klub tenisu Kremnica
30. Október 2023
poskytnutie dotácie - Zabehni Ondrejovi zdravie 2023 - logistika, štartovné čísla a tričká
z2334g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2023
300,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
30. Október 2023
zmena čl. 5 - Výška a splatnosť nájomného
z2335g - Dodatok č. 1 k Dohode č. 1052/93 zo dňa 07.06.1993
66,00 € Ing. Peter Barborjak Kremnica
27. Október 2023
zmena údajov nájomcu: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva doc. Mgr. Margita Schmidtová PhD. Dolná ulica 49/21 967 01 Kremnica IČO 42305161
z2327g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/03/2022 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
27. Október 2023
zmena údajov nájomcu
z2328g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
27. Október 2023
prenájom nebytového priestoru č. 318 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia vo výmere 24,4 m2
z2329g - Zmluva č. 01/10/2023 o nájme nebytového priestoru
40,50 € MUDr. Jana Draženská Kremnica
26. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007
z2325g - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007 z2162g
1 892 098,48 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica
26. Október 2023
úprava znenia čl. V - Platobné podmienky, bod 5.1 zmluvy
z2326g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/0007
0,00 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
19. Október 2023
Projektová dokumentácia na komplexnú obnovu objektov s.č. 92 na pozemku parc.č. CKN 842/4 a s.č. 91 na pozemku CKN 842/1 - Dolná ulica k.ú. Kremnica
z2322g - Zmluva o dielo
69 850,00 € QECC-REAL, s.r.o. Kremnica