Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
295/2023-2060-2030
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
147/2021-2060-4233-ASK4-ZZ-1
180 068,79 € Compagra, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
31. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
147/2021-2060-4233-ATH4-ZZ-2
200 000,00 € Emoke Molnárova KENDERES Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
278/2023-2060-4060
59 137,36 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
259/2023-2060-2063
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AXN1-ZZ-1
674 991,00 € LOMAN, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
24. Október 2023
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
281/2023-2060-3210
0,00 € Fitumi, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-APM1-ZZ-1
178 494,32 € ONGRID s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
24. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenkám s avalom
147/2021-2060-4233-BAW2/1
137 617,01 € SK Solutions s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
24. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWY6-ZZ-1
199 080,00 € Karton.sk, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
20. Október 2023
Kúpna zmluva č. 38/2023
203/2023-2060-2063
3 106,00 € Zdena Kouřilová SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
20. Október 2023
UZNANIE ZÁVÄZKU a DOHODA O SPLÁTKACH
261/2023-2060-4050
14 824,35 € BOB Creative s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
19. Október 2023
Dohoda o urovnaní
223/2023-2060-2063
9 400,00 € JUDr. Mário Keleti, správca konkurznej podstaty úpadcu CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o., v konkurze; CEMMAC a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
274/2023-2060-4200
574 818 539,10 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Október 2023
Kúpna zmluva č. 35/2023
200/2023-2060-2063
3 252,00 € Katarína Ambrusová, zastúpená: advokátskou kanceláriou LD Legal, s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
18. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
268/2023-2060-1014
33 064,80 € LINGUITY, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BCW3-ZZ-1
190 540,27 € DOS - TRADING spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
12. Október 2023
Kúpna zmluva č. 36/2023
201/2023-2060-2063
41 871,00 € JUDr. Martina Doležalová, PhD. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
12. Október 2023
Dohoda o splátkach
216/2023-2060-4271
1 001 677,52 € Punch Precision Detva, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
198/2023-2060-4236-7
403 999,39 € Farma Kameničany, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky