Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2014
Zmluva o podnájme bytu
102/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Norbert Jiroš
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2014
103/2014/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2014
104/2014/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
106/2014/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Ilava,n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2014
Zmluva o praktickej výučbe
107/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € MEDIP,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2014
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
108/2014/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica Skalica,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. August 2014
Zmluva o poskytnutí grantu na: projekt v rámci programu „ERASMUS“ číslo zmluvy – 2014-1-SK01-KA103-000052
109/2014/TnUAD
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2014
Kúpna zmluva
111/2014/TnUAD
0,00 € Demifood,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
113/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. September 2014
Zmluva o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
115/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Jozef Kasala,PhD.
8. September 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
118/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AS Trenčín
9. September 2014
Zmluva o spolupráci a zapožičaní zariadenia na prípravu nápojov
119/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € JPlus SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. September 2014
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode č. RZ_2011_5_TnUAD uzavretej medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov a § 409 a násl. Zák
121/2014/TnUAD
0,00 € tnTEL,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2014
Zmluva o spolupráci
130/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie Folklórny súbor Družba
26. September 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
131/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Občianske združenie Folklórny súbor Družba
26. September 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve/ 056/2010/2.1/OPVaV/D04
056/2010/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2014
Zmluva o dielo
133/2014/TnUAD
0,00 € Mária Mitická – ALMA METAL Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
135/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Laura Svatíková
2. Október 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
136/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Martin Valentovič
3. Október 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
137/2014/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Filip Hlavanda