Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ, VVaŠ SR na rok 2012
02/2012/TnUAD
-23 215,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2012
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
111/2011/TnUAD
-4 336,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2011
Dodatok č. 3 k zmluve Č. 0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
63/2011/TnUAD
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
15. Február 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
1/2011/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
3/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava
8. Marec 2011
Nájomná zmluva
6/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav Bratislava
8. Marec 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
7/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 28.10.2010
8/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Číslo: 2010/01/02
9/2011/TnUAD
0,00 € HASTRA s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2011
Zmluva o dielo
11/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RONA, a.s.
23. Marec 2011
Dohoda o podmienkach realizácie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
12/2011/TnUAD
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Marec 2011
ZMLUVA PRE PROGRAM ORACLE ACADEMY: „INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE“
13/2011/TnUAD
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2011
Zmluva o certifikácii systému manažérstva
16/2011/TnUAD
0,00 € PQM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
27/2011/TnUAD
0,00 € Mgr. Ján Lichner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
28/2011/TnUAD
0,00 € Mgr. Ján Lichner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2011
Dodatok č.3 k ZMLUVE O DlELO Číslo: 2010/01/02
29/2011/TnUAD
0,00 € HASTRA s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010
30/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2011
DODATOKč.4 K ZMLUVE O POSKYTOVANI SLUZIEB č. EDT 09110
35/2011/TnUAD
0,00 € Dodávateľ: Euro Dotácie, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2011
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
34/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
6. Jún 2011
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
38/2011/TnUAD
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne