Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2018
Mandátna zmluva
025/2018/TnUAD
12 500,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2023
Darovacia zmluva
260/2023/TnUAD
12 442,00 € Ing. Jana Körmendy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. August 2017
Zmluva o dielo
080/2017/TnUAD
12 308,82 € NORMA – stavebno obchodná spoločnosť s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2013
Dodatok č. 17 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12. 9. 2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
173/2013/TnUAD
Doplnená
12 124,50 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 18
048/2022/TnUAD
12 082,80 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-21-0022
056/2022/TnUAD
12 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1649/2021
006/2022/TnUAD
11 990,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 3
088/2020/TnUAD
11 868,00 € Top Soft BSB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Rekonštrukcia objektu kuchyne a jedálne TnUAD v Záblatí“
062/2013/TnUAD
11 820,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy – Jedáleň (Sýpka) a kuchyňa TnUAD v Záblatí“
063/2013/TnUAD
11 700,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
089/2013/TnUAD
11 700,00 € Euro Dotácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní
138/2021/TnUAD
Doplnená
11 580,00 € Visions Entertainment, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. August 2023
Zmluva o certifikácií systému 100/2023
192/2023/TnUAD
11 484,00 € CERTICOM, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. November 2020
Kúpna zmluva DNS č. 4
080/2020/TnUAD
11 325,60 € AUTOCONT, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. November 2014
Zmluva uzatvorená v rámci realizácie projektu spoločného hokejového tímu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokej školy manažmentu v Trenčíne „CityU/TnUAD Gladiators“ a jeho účasti na Európskej univerzitnej hokejovej lige
166/2014/TnUAD
Doplnená
11 280,00 € FRYSLA Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 Číslo zmluvy -2017-1-SK01-KA107-035193
077/2017/TnUAD
11 095,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
068/2012/TnUAD
10 845,60 € Synektika, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Október 2022
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 1. etapa č. 800 402 1940
159/2022/TnUAD
10 489,99 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
158/2022/TnUAD
10 483,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Hossein Ebrahim Hosseini Tazeh Kandi
13. December 2021
Kúpna zmluva DNS č. 16
211/2021/TnUAD
10 345,20 € AUTOCONT s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne