Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2011
Zmluva o dielo
21/2011/TnUAD
5 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AXSON Central Europe s.r.o.
18. Apríl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
22/2011/TnUAD
198,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Vyzváryová
2. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve Č. 014012011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
26/2011/TnUAD
57 052,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09
23/2011/TnUAD
1 698,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0044-09
24/2011/TnUAD
1 492,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09v znení jej platných dodatkov
25/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
27/2011/TnUAD
0,00 € Mgr. Ján Lichner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
28/2011/TnUAD
0,00 € Mgr. Ján Lichner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2011
Dodatok č.3 k ZMLUVE O DlELO Číslo: 2010/01/02
29/2011/TnUAD
0,00 € HASTRA s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb uzatvorenej dňa 1.6.2010
30/2011/TnUAD
0,00 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 24 4 816
31/2011/TnUAD
2 004,83 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 24 4 816
32/2011/TnUAD
136,48 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 24 4 816
33/2011/TnUAD
65,65 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2011
DODATOKč.4 K ZMLUVE O POSKYTOVANI SLUZIEB č. EDT 09110
35/2011/TnUAD
0,00 € Dodávateľ: Euro Dotácie, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2011
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
34/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
19. Máj 2011
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 24 4 816
36/2011/TnUAD
24,08 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Máj 2011
Kúpna zmluva
37/2011/TnUAD
17 261,64 € Ľubomír Kusyn Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Jún 2011
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
38/2011/TnUAD
0,00 € Linde Gas k.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Jún 2011
ORACLE ACADEMY: „ADVANCED COMPUTER SCIENCE“ - DOHODA
39/2011/TnUAD
0,00 € Oracle Slovensko spol. s r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2011
Zmluva o praktickej výučbe
40/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne