Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
090/2012/TnUAD
984,04 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Základnej školy a o výške služieb spojených s výpožičkou
091/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Čiastková zmluva č. 1 k rámcovej dohode o dodávke softvérových licencii a poskytovaní služieb
092/2012/TnUAD
323 850,90 € DATALAN, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2012/2013 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
093/2012/TnUAD
Doplnená
133 379,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-5826-4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Júl 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
094/2012/TnUAD
288,83 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09
095/2012/TnUAD
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
096/2012/TnUAD
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2012
Poistná zmluva č. 24-4-904 Poistenie majetku
097/2012/TnUAD
Doplnená
510,60 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Júl 2012
Poistná zmluva č. 8003047292
098/2012/TnUAD
Doplnená
2 089,33 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Júl 2012
Kúpna zmluva
099/2012/TnUAD
0,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Júl 2012
Zmluva o dielo
100/2012/TnUAD
2 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne BOCHEMIE a.s.
30. Júl 2012
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci
101/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne EXPO CENTER, a.s.
1. August 2012
Kúpna zmluva
102/2012/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
103/2012/TnUAD
121,84 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. August 2012
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č.0995/2012/CE
104/2012/TnUAD
2 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. August 2012
Zmluva o dielo č. 2012/20 o zabezpečení služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby
105/2012/TnUAD
1 560,00 € JUMA Trenčín s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2012
Kúpna zmluva
106/2012/TnUAD
0,00 € Halimex – Ing. Lazhar Hassouna Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti propagačných aktivít objednávateľa
107/2012/TnUAD
0,00 € AENDY design, Andrej Živčic Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2012
Darovacia zmluva
108/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola
24. August 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
109/2012/TnUAD
409,87 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne