Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
010/2012/TnUAD
Doplnená
8 034 172,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Dohoda č.4/2011 o podieľaní sa na nákladoch spojených s predmetom nájmu v akademickom roku 2011/2012
011/2012/TnUAD
1 656,00 € Slovenská republika - Obvodný úrad Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/0TPaÚZ/2012
012/2012/TnUAD
Doplnená
640,96 € Ing. Peter Gerši - GC TECH. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Zmluva o spolupráci
013/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 12/2008 uzatvorenej podľa parag. 269 ods. 2 OZ medzi objednávateľom a poskytovateľom o vykonaní servisnej činnosti a pravidelných kontrol zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie zo dňa 29.12.2008
014/2012/TnUAD
0,00 € Dušan Hulenyi - HDE Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2012
Dohoda o zabezpečení stravovania v stravovacej prevádzke vo Fakultnej nemocnici Trenčín na rok 2012
015/2012/TnUAD
2,90 € Fakultná nemocnica Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Január 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektornickým informačným zdrojom
016/2012/TnUAD
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Január 2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.1.2011
017/TnUAD/2012
40,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav
1. Február 2012
Poistná zmluva č. 9979368075
018/2012/TnUAD
2 278,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Február 2012
Zmluva 01/OTPaÚZ/2012 o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných nápojových automatov
019/2012/TnUAD
Doplnená
644,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Baláž
27. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1032/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ, VVaŠ SR na rok 2012
02/2012/TnUAD
-23 215,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/0TPaÚZ/2012
021/2012/TnUAD
Doplnená
120,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
27. Február 2012
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
022/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marta Škvarková
27. Február 2012
Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov
023/2012/TnUAD
660,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
27. Február 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
024/2012/TnUAD
9 900,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Február 2012
Zmluva o poskytnutí služieb
025/2012/TnUAD
2 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Február 2012
Zmluva o poskytovaní odborných služieb
026/2012/TnUAD
510,00 € Ing. Pavol Bečár – BOSS Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/OTPaÚZ/2011
027/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
5. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
028/2012/TnUAD
15,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne IRO, s.r.o
5. Marec 2012
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
029/2012/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.