Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestrorov a nájme, správe a obsluhe technológie
6600000212-01
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Dodatok č. 1290/CC/20-D1 k zmluve o úvere č. 1290/CC/20
46023530-01
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Dodatok č. 15 k zmluve o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise číslo 9/2008
92008000-15
0,00 € Fittich s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Zmluva o dodávke plynu - krátkodobá súbežná
6600000349
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Zmluva č. 34/2022/ÚIVP
6600000350
0,00 € Železnice Slovenskej republiky MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901260 - dodatok 2
46002458-02
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group; PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k poistnej zmluve č. 318.062
46002375-01/2022
0,00 € MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
21. December 2022
Rámcová zmluva o dielo
6600000346
192 000,00 € Ladislav Sztupák - L - stav MH Teplárenský holding, a.s.
20. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6600000237 zo dňa 28. septembra 2022
6600000237-01
32 336,08 € MULLDEX s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. December 2022
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 19.12.2019 v znení dodatkov č. 1 a č. 2
572019000-03
36 000,00 € Ulianko & partners, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. December 2022
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
32000221
0,00 € Záborský Juraj, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
20. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
6600000093-01
0,00 € MH Manažment, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
20. December 2022
DOHODA O POUŽÍVANÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
32000220
0,00 € Sako Viera, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
19. December 2022
Kúpna zmluva
6600000337
43 195,13 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. December 2022
Rámcová distribučná zmluva (zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny)
6600000333
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
19. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000338
0,00 € Arboria E1, s.r.o.; Arboria Land Development, s.r.o.; Arboria Land Development II, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. December 2022
Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
6600000330
0,00 € OKTE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 614/2022
6600000322
11 257,20 € Mestská časť Bratislava - Staré mesto MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov
6600000335
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 613/2022 o nájme technologických zariadení na výrobu tepla
6600000323
34 545,00 € Mestská časť Bratislava - Staré mesto MH Teplárenský holding, a.s.