Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác a dodávke tovaru č. 46002441 zo dňa 29.09.2021
46002441-01
0,00 € LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
Zmluva o dielo "Inovácia riadiacich systémov na OST 11190,, 13080, 27750, 52111"
6600000563
76 242,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
Dohoda o urovnaní
6600000528
0,00 € Ing. Milan Mallý, rod. Mallý MH Teplárenský holding, a.s.
12. Máj 2023
ZMLUVA O DIELO
6600000557
64 788,00 € M - D - J, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Máj 2023
Poistná zmluva číslo 2-370-302039
6600000556
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu MH Teplárenský holding, a.s.
10. Máj 2023
"ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov"
6600000553
0,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
10. Máj 2023
ZMLUVA na odber povrchovej vody na priemyselné využitie
6600000537
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MH Teplárenský holding, a.s.
9. Máj 2023
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
12120220-03
5 646 910,15 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MH Teplárenský holding, a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
6600000534
177 792,00 € YNARET, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
9. Máj 2023
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 30221173 uzavretej dňa 29.10.2021
46002459-02
0,00 € SOFTIP, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme GPS zariadení a poskytnutí súvisiacich služieb
6600000542
0,00 € TSS Group a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
4. Máj 2023
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné účely - z OM vodný tok Váh, Turiec, Môťová, Hornád
418/2023-PR
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MH Teplárenský holding, a.s.
4. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 873705-1-ZOVB/2023
6600000552
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
3. Máj 2023
Nájomná zmluva
6600000550
0,00 € Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave MH Teplárenský holding, a.s.
2. Máj 2023
Zmluva o dielo "Vybudovanie prípojky ku novému parnému kotlu/mobilnému parnému kotlu"
6600000545
398 916,00 € T.P.K. s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Apríl 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
700070001
0,00 € SprávaDomov J+M, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
27. Apríl 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
6600000544
38 640,00 € ENERGYLINE, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. 6600000014 zo dňa 11.04.2022
6600000014-01
0,00 € RENOMIA, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Apríl 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
6600000517
1 315,99 € Mesto Trnava MH Teplárenský holding, a.s.
26. Apríl 2023
Nájomná zmluva
6600000547
0,00 € SLOSIKO s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.