Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva na poskytnutie služby o odbere BRKO a reštauračného odpadu
1/2023
39 168,00 € FidelityTrade s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
2. Január 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22191201
022023
0,00 € FidelityTrade, s.r.o. Obec Dolné Otrokovce
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. ZM_128_2022 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZM_128_2022
35 280,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice
29. December 2022
Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení vybraných zložiek komunálnych odpadov
376/2022
12 480,00 € FidelityTrade, s.r.o. Mesto Nová Dubnica
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – zber, odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
ÚVTOS-03542/32-HR-2022
15 252,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
28. December 2022
dod.c.1 k Zmluve č. 21121601 o odbere BRKO a reštauračného odpadu
283/2022
0,00 € FidelityTrade s.r.o. MESTO LEOPOLDOV
27. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061401
OcUNŽ-399/2022-1
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Nový Život
22. December 2022
Záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie služieb.
1152/2022
79 872,00 € Fidelity Trade, s. r. o. Mesto Sereď
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností - zber, elektronická evidencia, preprava, zhodnotenie“
EXT_201/2022
37 920,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. December 2022
Dodatok k zmluve č. 22061306
1090/2022
39,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Dolná Krupá
16. December 2022
Zmluva o zbere použitých jedlých tukov a olejov
2022/Fidelity
0,50 € Fidelity Trade s.r.o.
15. December 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a jedlých olejov a tukov č.22112201
188-22-07-1
600,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dunajská Lužná
14. December 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO
Zmluva č. 22120801
0,00 € fidelity Trade s.r.o. Obec Jalšové
13. December 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
29/2022
0,50 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Seč
1. December 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 21092401 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu uzatvorenej dňa 24.09.2021
350/2022
117,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Kvetoslavov
30. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
53/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Doľany
28. November 2022
Zmluva o dobere použitých jedných olejov a tukov
17/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Píla
24. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
558/2022-3890
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o Obec Častá
16. November 2022
Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov
09/2022
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Zeleneč
8. November 2022
ZMLUVA O ODBERE POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV (kat. č. 20 01 25)
ZM_105_2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice